Pravidlá a podmienky

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle všeobecného európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám prinášame prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

Údaje prevádzkovateľa:

Názov nadácie: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Sídlo: Komenského 482/21, 974 01 Banská Bystrica

Registrácia: nadácia je evidovaná pod registračným číslom 203/Na-96/90 v Registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

IČO: 302 315 31

DIČ: 202 110 9189

Telefonický kontakt: 048/4156059

E-mailový kontakt: knzm@knzm.sk


Komunitná nadácia Zdravé mesto spracúva osobné údaje jednotlivcov na tieto účely:

1. Používanie vašich osobných údajov v rámci poskytovania podpory

Komunitná nadácia Zdravé mesto je nadácia, ktorá v rámci svojich grantových programov podporuje projekty predkladané organizáciami a neformálnymi občianskymi iniciatívami. S osobnými údajmi fyzických osôb prichádzame do kontaktu v dvoch prípadoch: pri predkladaní žiadostí o podporu projektu neformálnou občianskou iniciatívou prostredníctvom elektronického portálu knzm.egrant.sk a pri podpise darovacej zmluvy so zástupcom alebo zástupkyňou neformálnou občianskej iniciatívy. Žiadatelia o grant pri predkladaní žiadostí a príjemcovia grantov pri podpise grantových zmlúv vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré tvoria súčasť grantovej žiadosti ako aj zmluvy o grante. V rámci oboch typov súhlasov máme zrozumiteľne zadefinované pravidlá, podľa ktorých vaše osobné údaje naša organizácia eviduje a zároveň akým spôsobom ich spracováva a do kedy ich uchováva.

Bez týchto údajov by sme naše programy nedokázali zrealizovať. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám, ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby daného programu, napr. hodnotiteľom grantových výziev, spolupracujúcim partnerom, garantom, prípadne vo veľmi obmedzenom rozsahu aj zriaďovateľom nadačných fondov alebo darcom programu. Pretože nám záleží na transparentnosti, v niektorých prípadoch môžete byť pravidelne informovaný o našich aktivitách a výsledkoch našej práce, napríklad ako sme použili dary alebo aké výsledky sme dosiahli.

2. Používanie vašich osobných údajov v rámci darcovstva

Pri darcovských kampaniach a vašej platbe využívame aj elektronický portál darujme.sk. Tento portál spravuje organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.. Pri darovaní cez tento portál musíte vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov a možnosťou prečítať si informácie, týkajúce sa spracovania a poskytovania vašich osobných údajov v rámci portálu darujme.sk. Bez odkliknutia tohto súhlasu vám portál neumožní dokončiť platbu. Po realizácii platby portál darujme.sk automaticky generuje a zasiela do našej organizácie vaše osobné údaje – meno, priezvisko, telefón a e-mailovú adresu, ktoré využívame na zasielanie elektronických správ (napr. zaslanie ďakovného listu za dar) a Newsletterov, ktoré informujú o kampaniach, programoch a podujatiach. Pri prijatí takéhoto Newslettra máte možnosť zakliknúť vaše rozhodnutie o jeho neposielaní na vašu emailovú adresu a my vaše rozhodnutie budeme rešpektovať.

Pri priamej platbe z vášho účtu na účet našej organizácie alebo v hotovosti sa riadime rovnakými pravidlami ako v prípade kontaktných údajov vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

3. Informovanie o aktivitách a novinkách

Zasielame vám informácie o tom, čo máme v Komunitnej nadácii Zdravé mesto nové, aké máme otvorené výzvy alebo aké kampane a podujatia realizujeme. V tomto prípade spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Z odberu informácií od nás sa môžete kedykoľvek odhlásiť a to kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktorý sa nachádza v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na knzm@knzm.sk. My vaše rozhodnutie budeme rešpektovať.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi.

Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.

Sú nimi:

WebSupport, s.r.o.; ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.; Ellman s.r.o.; SendinBlue; Google

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google, SendinBlue), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).Vaše práva

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte tieto práva:

- Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.

- Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.

- Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.

- Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.

- Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.

- Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.

- Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

- Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na knzm@knzm.sk alebo ako list poštou na adresu Komunitná nadácia Zdravé mesto, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica.

- Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.