Novinky

Aktuálna grantová uzávierka 2024

V tomto grantovom programe chceme zamerať pozornosť aj na napĺňanie  Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) na komunitnej úrovni a preto sú oblasti podpory definované podľa týchto cieľov:

Oblasti podpory:

1.       zlepšovanie verejného prostredia, tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana   životného prostredia, znižovanie dôsledkov zmeny klímy, podpora zdravého životného štýlu, Cieľ 13 – Ochrana klímy

2.       mimoškolské vzdelávacie a voľnočasové aktivity, zlepšovanie medziľudských a susedských vzťahov, spolupráca v komunitách, podpora aktívneho občianstva, Cieľ 11 – udržateľné mestá a komunity

3.       podpora  inklúzie, spoločné aktivity s ľuďmi z rozličných národnostných, sociálnych a iných menšín, Cieľ 11 – udržateľné mestá a komunity

4.       vzdelávacie, spoločenské, kultúrne, športové aktivity podporujúce rodovú rovnosť, Cieľ 5 – Rodová rovnosť,

 • najvyššia žiadaná suma môže byť 1.000 €,
 • obdobie realizácie projektov: júl 2024 – máj 2025,
 • grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich grantových kôl,
 • žiadateľ môže podať len jeden projekt,
 • na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať.
Podmienky grantového kola 

6.júna 2024


Oslávili sme  Deň Zeme

Deň Zeme si nepripomíname len 22.4., ale každý deň!

Tvorba transparentov, pochod mestom a klimatické world café - týmito aktivitami sme oslávili deň Zeme minulý pondelok, 22.4. Svetu - alebo aspoň nášmu najbližšiemu okoliu - sme odovzdali jasné posolstvo, a teda, že klíma potrebuje nás všetkých. Klíma potrebuje prepracované a racionálne strategické plány, potrebuje, aby sme vo všetkých voľbách volili zástupcov a zástupkyne, ktoré zohľadňujú ohrozenia, ktoré z globálnej zmeny klímy vyplývajú, a potrebuje, aby sme konali hneď teraz a lokálne. V Komunitnej nadácii Zdravé mesto na to myslíme a v roku 2024 sme sa zamerali na tri najdôležitejšie témy: ženy a ich práva, sociálne veci a klíma. Všetky tieto oblasti spája jedna spoločná téma, a to ciele udržateľného rozvoja, ktoré budeme priebežne propagovať a našich aktivitách sa na niektoré z nich zameriame ešte o niečo viac. Veríme, že budúcnosť pre všetkých je budúcnosť, v ktorej je zdravé životné prostredie, čistá voda, výživné potraviny, dostupná zdravotná starostlivosť, spravodlivé mzdy, rovnosť a kvalitné vzdelanie.


29.4.2024
 


Riešenia dopadov klimatických zmien na lokálnej úrovni 


Od januára 2024 realizujeme projekt, ktorý je zameraný  na vzdelávanie a šírenie informácií o dopade klimatických zmien na lokálne komunity. Zároveň chceme motivovať miestne komunity k tomu, aby aktivity, ktoré realizujú boli navrhované a riešené tak, aby podporovali znižovanie tohto dopadu. 

Vypracujeme vzdelávacie materiály, ktoré jednoduchým spôsobom vysvetľujú ako globálne klimatické zmeny ovplyvňujú náš každodenný život s konkrétnymi príkladmi z našich komunít. 

Výstupom projektu bude aj Katalóg inšpiratívnych nápadov, ktorý bude verejne prístupný a priebežne dopĺňaný. Spolu s partnermi v komunite  zorganizujeme verejné diskusie pre rôzne cieľové skupiny s cieľom zvýšiť poznanie a motivovať k zmene postojov k tejto téme.


Projekt realizujeme s finančnou podporou Nadácie Tipsport.


31.1.2024


Urobme naše mesto inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné


Cieľom projektu  "Urobme naše mesto inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné" je priniesť témy o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja do miestnych komunít a zároveň ukázať, ako sa tieto témy týkajú každého
z nás.
V úvodnej fáze projektu budeme spolupracovať s partnerskými komunitnými nadáciami v Európe, ktoré sa téme cieľov  trvalo udržateľného rozvoja venujú už dlhšie. Vyhodnotíme, preložíme a upravíme zozbierané informácie tak, aby súviseli s našou miestnou situáciou, problémami i potrebami. Pripravíme rôzne druhy informačných materiálov,  formou i obsahom, pre konkrétne vekové a sociálne skupiny.  Všetky zozbierané a vytvorené materiály budú dostupné online v našej e-knižnici. Niektoré témy z balíka  cieľov trvalo udržateľného rozvoja sú v našich komunitách veľmi aktuálne a citlivé, napríklad inklúzia menšín alebo práva žien. 
Práve na takéto témy budeme organizovať tematicky orientované okrúhle stoly, aby sme otvorili verejnú diskusiu a posilnili tie organizácie a jednotlivcov, ktorí sú v týchto témach aktívni a potrebujú našu podporu. Všetky materiály týkajúce sa  cieľov trvalo udržateľného rozvoja (angl.skratka SDGs) uverejňujeme na našej podstránke SDGs.

Tento projekt realizujeme vďaka finančnej podpore C.S.Mott Foundation v rámci programu Lokálne riešenie globálnych problémov, ktorý realizuje Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku.
30.1.2024

Daruj knihu deťom 2023

Komunitná nadácia Zdravé mesto aj tento rok zrealizovala v kníhkupectve Artforum v Banskej Bystrici predvianočný projekt „Daruj knihu deťom“. Od 6.12.2023 boli na pulte predajne označené knižné priania detí zo sociálne odkázaných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.  Štedrí ľudia kúpili knihy v celkovej cene viac ako 2500 € a tak splnili 248 knižných prianí.

Od roku 2004 do 2023 sa pomocou tohto projektu podarilo darovať 1973 kníh.

Za obdarované deti všetkým ďakujeme.


Poslali sme dar na pomoc obetiam v regióne Kachovskej priehrady

 Od 7.6 sme organizovali zbierku na evakuáciu a pomoc obetiam katastrofy v okolí Kachovskej vodnej elektrárne na Ukrajine. Do zbierky sa zapojilo 39 darcov sa spoločne sme vyzbierali 1803€. Po odpočítaní administratívnych poplatkov sme sumu 1732€ poslali nadácii Chervoa Kalyna Ukraine (Nadácia ukrajinských hasičov), ktorá pomáha  a podporuje hasičov a záchranárov Ukrajiny. V prvom rade pomáhajú záchranárom, ktorí sú v prvej línii. Čo sa týka Chersonu, od katastrofy vo vodnej elektrárni Kachovka až dodnes  nadácia pomáha miestnym záchranným jednotkám a poskytuje im techniku a špeciálne vozidlá. Finančný dar  použijú na nákup hasičských áut pre záchranárov v Záporoží.
Viac informácií o ich činnosti alebo ďalšej možnosti pomôcť nájdete na www.firefighters.com.ua.


Podporili sme letné projekty 

V rámci grantovej výzvy Leto 23 sme podporili štyri projekty, ktoré ponúkajú letné voľnočasové aktivity a pomáhajú k začleňovaniu Ukrajincov a Ukrajiniek do života v našich komunitách:

 • Mestský festival Ľudskosť, PUSŤÁČIK, o.z., 500€
Cieľom dvojdňového mestského festivalu "Ľudskosť", ktorý sa bude konať v centre Zvolena, je prepojiť komunity v meste. Upozorníme na problematiku zraniteľných skupín obyvateľstva - ľudí žijúcich v prostredí generačnej chudoby, odídencov z Ukrajiny a všeobecne cudzincov a ľudí so znevýhodnením. Zároveň ukážeme potenciál nášho mesta pri riešení problémov. Prostredníctvom verejných diskusií, koncertov, filmovej produkcie, živej knižnice - osobných svedectiev ľudí, ktorí dokázali prekonať ťažké životné situácie chceme spoločne hľadať cestu von z nepriaznivých životných podmienok, poukázať na potrebu neustáleho vzdelávania, rozvoja kritického myslenia, šírenia hodnôt demokracie, vzájomnej tolerancie a rešpektu k životnému prostrediu. Zvolenčanov budeme inšpirovať k budovaniu dobrých medziľudských vzťahov. Spolu vytvoríme krajšie prostredie, spolu vieme vybudovať lepšie vzťahy.
 • Ukrajinsko-slovenský tábor Detský plenér PF UMB 2023, Združenie Pedagóg, 500€

Projekt sa zameriava na zlepšovanie vzťahu a porozumenia medzi občanmi Ukrajiny a Slovenska, jeho realizáciou chceme prispieť k vzájomnému priateľstvu a ochote porozumieť si. Každoročne organizovaný denný tábor pre deti sme sa rozhodli otvoriť tento rok ukrajinským deťom, aby sme vytvorili podmienky pre budovanie vzťahu dôvery a porozumenia.

 • Slovenčina hrou pre ukrajinských občanov,  PRO BIBLIOTHECAE,  490€

Projekt je zameraný na zvýšenie jazykových kompetencií ukrajinských odídencov v slovenskom jazyku ako v cudzom jazyku, pomoc pri osvojení si zložitejších komunikačných zručností a zvládnutí štandardných komunikačných situácií, napr. pri hľadaní zamestnania, poznávaní slovenských reálií, začlenení sa do slovenskej spoločnosti. . Obsahom projektu budú vzdelávacie a voľnočasové aktivity (jazykové hry, konverzácie, .. ) pre dospelých, ktoré prispievajú k lepšej integrácii ľudí z Ukrajiny.

 • Leto 2023, Charita Sliač, 500€

V lete budeme organizovať denné tábory, ktorých cieľom je  integrovať UA deti s SK deťmi a zabezpečiť program pre deti počas prázdnin, tak aby mohli matky pracovať a deti správne trávili voľný čas. 


Pomoc pre obete katastrofy v okolí Kachovskej priehrady

Spojme sa pre nádej vo svete plnom teroru. Ticho a nečinnosť ohrozujú bezpečnosť a blaho nevinných životov.

 6.6.2023  ruskí teroristi vyhodili do vzduchu Kachovskú vodnú elektráreň. Tisíce ľudí zostali bez domova, stovky zvierat zostali pod vodou.

Aj vaše 2 alebo 5 eur, ktoré dnes pošlete, pomôžu niekomu prežiť zajtrajšok.

Od 7.6 do 6.7.2023 organizujeme zbierku na evakuáciu a pomoc obetiam katastrofy v okolí Kachovskej vodnej elektrárne na Ukrajine.

Давайте з'єднаємося заради надії У світі, охопленому терором, мовчання та бездія загрожують безпеці та добробуту невинних життів. 

6.6 2023 зранку Каховська ГЕС була підірвана російськими терористами, тисячі людей залишились без домівок, сотні тварин залишились під водою.

Вами надіслані 2 чи 5 € сьогодні, допоможуть комусь пережити завтра.

З 7.6. до 6.7.2023 ми проводимо збір для евакуації та допомоги постраждалим від катастрофи навколо Каховської ГЕС в Україні


             zdroj foto:SITA.sk


Stretnutie komunitných nadácií zo Slovenska a Čiech

V Brne sme sa v máji stretli s kolegami z komunitných nadácií z Čiech, Slovenska, Maďarska a Rakúska. Okrem diskusie na spoločné témy sme navštívili niekoľko zaujímavých projektov, ktoré podporila Nadace Veronika v Brne a pri tejto príležitosti sme vysadili morušu, ktorú im venoval člen našej správnej rady Ľuboš Vrbický.
27.5.2023


Výstava fotopríbehov projektu Neviditeľné ženy

29.mája sme diskutovali o výsledkoch projektu Neviditeľné ženy. Dozvedeli sme sa, ako sa cítia cudzinky v našom meste - niekoľko veľmi pozitívnych správ, ale aj oblasti, kde by sme mohli zmeniť situáciu k lepšiemu. Projekt realizujeme v spolupráci s PF UMB. Jedným z výsledkov projektu je aj interaktívna  výstava fotopríbehov žien, ktoré sa prieskumu zúčastnili. Výstava sa nachádza v priestoroch 365.labb na Lazovnej 5 v B.Bystrici. Ďalšie informácie a fotografie.

29.5.2023


Regionálny dialóg  #shift the power 

Na pozvanie Global Fund for Community Foundations sme v Bukuresti s kolegami z mnohých komunitných nadácií diskutovali o najvážnejších súčasných  výzvach v strednej a východnej Európe a o úlohe komunitných nadácií pri ich riešení.

Ak vás zaujíma táto téma, pozývame vás na stránku https://shiftthepower.org/.16.máj 2023

Pozývame vás na workshop, ktorý organizujeme v spolupráci s PDCS.

Na workshope sa budeme učiť:

 1. testovať svoje vlastné názory, či nepodliehajú skresleniam,
 2. skonštruovať zrozumiteľné argumenty s jasnou štruktúrou a myšlienkou,
 3. zostaviť si prejav s jasnou prioritizáciou obsahu podľa sily, cieľa a publika a štruktúrovať ho tak, aby bol pre poslucháča zrozumiteľný a prehľadný,
 4. obsahovo reagovať na argumenty druhej strany, či už to bude váš manžel, kolegyňa v práci alebo diskutér na internete,
 5. ale aj vytvárať podmienky, v ktorých je vyššia šanca na konštruktívnu komunikáciu naplnenú obsahom namiesto emóciami.
Tu sa môžete registrovať  - Prihláška na workshop


Neviditeľné ženy

Pozývame vás na prezentáciu projektu  Neviditeľné ženy, ktorý realizujeme spoločne s PF UMB katedrou sociálnej práce. V pondelok sa budeme rozprávať o tom, čo je obsahom projektu, prečo nás to zaujíma, čo môžeme urobiť, aby sa NIKTO v Banskej Bystrici necítil NEVIDIEĽNÝ.


Výzva na predkladanie projektov do grantového programu Leto 2023

Cieľom grantového programu Leto 2023 je podpora začleňovania Ukrajincov a Ukrajiniek do našich komunít v Banskobystrickom kraji.
V tomto grantovom kole chceme podporiť najmä letné voľnočasové aktivity, dobrovoľníctvo, aktivity spojené s odbornou pomocu pre ľudí z Ukrajiny.
Viac informácií o podmienkach a podaní žiadosti


Výsledky všeobecného grantového kola

Vo všeobecnom grantovom kole sme podporili 

8 komunitných  projektov.


Zoznam podporených projektov 

Ď
akujeme všetkým aktívnym ľuďom, 

ktorí rôznymi spôsobmi 

zlepšujú život v našich komunitách.


Aktuálna výzva na predkladanie projektov do všeobecného grantového programu

Cieľom všeobecného grantového programu je podpora komunitného života, budovania silných, zdravých komunít, posilňovanie aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí, podpora dobrovoľníctva, spolupráce, inklúzie a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica  a Zvolen.

Viac informácií o podmienkach a podaní žiadosti


január 2023


22. december  2022


A je to tu! Po roku k nám opäť zavítal predvianočný čas a znova sme sa rozhodli pomôcť práve tým, ktorí to potrebujú.

Organizujeme už sedemnásty krát charitatívny predvianočný projekt s názvom Daruj knihu deťom, ktorého hlavným cieľom je obdarovať deti, ktoré pochádzajú z rodín, ktorých rodičia si nákup knižiek z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť. Pre niekoho by to mohlo znieť ako maličkosť, ale aj takouto maličkosťou môžete vyčarovať úsmev na detskej tváričke.

Predaj špeciálne označených kníh bude prebiehať od 6.12. do 22.12.2022 bude tak, ako každý rok prebiehať v Kníhkupectve Artforum, tentokrát na jeho novej adrese, na Nám. Štefana Moysesa 7 v Banskej Bystrici. Vďaka tohtoročným partnerom, organizáciám Nádej deťom, Centrum dobrovoľníctva n.o. , Materské centrum Mamina, OZ Akčné rodiny, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica a Klub Prieskumník Pathfinder, sme zozbierali 165 knižných prianí detí zo sociálne odkázaných alebo mnohopočetných rodín. Kúpou označenej knihy urobíte radosť konkrétnemu, aj keď Vám neznámemu dieťaťu. My knihy včas doručíme pod vianočný stromček.

Realizácia projekt Daruj knihu deťom sa začala v roku 2004 v Banskej Bystrici. Doposiaľ sa nám podarilo obdarovať 1560 detí.Projekt Daruj knihu deťom začala na Slovensku realizovať Komunitná nadácia Bratislava v roku 2003. Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.

12. december 2022


Live Funding Banská Bystrica 2022

Ďakujeme všetkým účastníkom a darcom, ktorí sa zúčastnili podujatia Live Funding Banská Bystrica 2022. Spoločne sme darovali sumu, ktorá pomôže zrealizovať 2 projekty, ktoré sa snažia o dlhodobú zmenu v našich komunitách:
Darujme školám knihy o krehkosti mieru a krutosti vojny - cieľom projektu je podporiť formovanie kritického myslenia, tolerancie a morálnych postojov mladých ľudí, informovať o holokauste, pochopiť nezmyselnosť nadradenosti, rasizmu a predsudkov.  Projekt podporuje šírenie a využitie knihy O koľko lásky som prišla, miestnej autorky Alice Fruhwaldovej, v školskom aj mimoškolskom vzdelávaní, a to najmä formou besied so študentmi a organizovaním workshopov pre učiteľov dejepisu, etiky, slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a občianskej náuky.

Revitalizácia životného prostredia a verejných priestorov v rómskej osade Lešť - cieľom pilotného projektu je "naštartovať" pozitívne zmeny v osade Lešť zainteresovaním samotných obyvateľov. Naším zámerom je zlepšenie života na miestnej úrovni; zámer o spoluprácu rôznych komunít rómskej a nerómskej, žijúcich v jednej obci; podpora občianskych iniciatív; ochrana a zlepšenie životného prostredia a verejného priestoru, vytvoriť príležitosť na strávenie času pri spoločnej cieľavedomej aktivite, ktorá v osade absentuje.

Ak ste nestihli prísť, ale chceli by ste niektorý z týchto projektov podporiť, môžete tak urobiť do konca decembra 2022 cez platobnú bránu alebo prevodom na účet alebo nás príďte navštíviť. Do správy nám napíšte, ktorý projekt podporujete.


10.decembra 2022


Pozývame vás na príjemné a užitočné podujatie Live Funding 2022. 

23.novembra 2022


Neviditeľné ženy v Banskej Bystrici

30.novembra 2022


Grantový program Live Funding 2022 

Live Funding  je typ darcovského podujatia, ktoré prináša vynikajúcu atmosféru a inšpiráciu pre darcov skúsených i nových. Rozvíja pocit spolupatričnosti a ponúka ľuďom zážitok zo spoločného darovania. Na podujatí sa predstavia dva až tri projekty. Nominovaná organizácia si pripraví prezentáciu svojho projektu s rozpočtom do 1000 eur, vysvetlí dôležitosť a dopad svojho projektu a pozve všetkých účastníkov, aby pomohli k jeho realizácii. Moderátor podujatia motivuje všetkých účastníkov k darovaniu tak, aby sa vyzbierala dostatočná suma na realizáciu nominovaných projektov. Organizácie a ich projekty vyberie správna rada KNZM na základe otvorenej grantovej výzvy a na základe hodnotenia a odporučenia grantového poradného výboru .  

Žiadosť o podporu v programe Live Funding treba vyplniť online na knzm.egrant.sk.
Podmienky grantového kola


Grantový program SÚDRŽNOSŤ II

Cieľom grantového programu „Súdržnosť II“ je  posilňovanie silných, zdravých komunít prostredníctvom začleňovania Ukrajincov a Ukrajiniek žijúcich v našich komunitách v Banskobystrickom kraji.

Projekty v tomto grantovom programe môžeme podporiť vďaka štedrosti individuálnych darcov a vďaka darom od kultúrnych inštitúcií 

v zriaďovacej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo J. G. Tajovského, Divadlo Štúdio tanca, Gemersko-malohontské múzeum, Horehronské múzeum, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, Novohradské osvetové stredisko, Podpolianske osvetové stredisko, Pohronské múzeum, Stredoslovenská galéria, Stredoslovenské múzeum), ktoré poskytli finančný výťažok z realizovaných aktivít v období od 18.3 do 1.5.2022 za účelom podpory odídencov z Ukrajiny.

Podmienky získania grantu


Výnimočný koncert!

Pozývame vás na medzinárodný - slopvensko -rómsky koncert, ktorý organizujeme v spolupráci so Záhradou, Centrom komunitného organizovania a o.z. Nádej deťom. Tešíme sa na tento výnimočný koncert, ktorý sa po prvýkrát uskutoční v Rómskej komunite na Cementárenskej ul. 

Koncert organizujeme s finančnou podporou The Global Fund for Community Foundations.
18.júl 2022


Výsledok júnovej Polievky pomoci

Ďakujeme  všetkým darcom a darkyniam, Reštaurácii Červený rak a dobrovoľníčkam Katke a Lucke z o.z. Alternatíva - Centrum nezávislého života, n.o.
Ak ste nestihli prísť, ale chcete pomôcť rodine v núdzi, môžete tak stále urobiť:

ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691                         
Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141
VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951

Opäť sa stretneme na Polievke pomoci

Budeme veľmi radi, ak príjmete naše pozvanie a opäť sa stretneme na Polievke pomoci. Tentokrát pomáhame rodine, ktorú navrhlo o.z. Návrat:


"Stará mama sa stará o 2 vnúčatá, chlapcov 4,5 roka a 6 rokov, a má ešte syna, ktorý sa blíži k 18-tke. Jej manžel vo februári 2021 nešťastne spadol, doteraz nepracuje a ešte stále nie je posúdený jeho zdravotný stav, aby mal invalidný dôchodok. Darované financie im pomôžu pokryť náklady na bývanie, kým preklenú toto zložité obdobie."Oslávili sme MDD

Pri príležitosti Medzinárnodného dňa detí sme spolu s o.z. Nádej deťom zorganizovali program pre deti na Cementárenskej v Banskej Bystrici. Na podujatí sa predstavil miestny tančný súbor a deti si pozreli bábkobé predstavenie Šaško a kráľ v podaní Harry Teater z Banskej Bystrice.

Pozývame vás :


Hodinová mzda zamestnancov firmy Evonik Fermas s.r.o. pre Ukrajinu

Ani zamestnanci firmy Evonik Fermas s.r.o. v Slovenskej Ľupči, dcérskej spoločnosti nemeckého koncernu Evonik, nie sú ľahostajní voči udalostiam, ktoré sa práve dejú za našou hranicou v Ukrajine.

Na výzvu vedenia firmy „Hodinová mzda pre Ukrajinu“  zamestnanci ochotne reagovali a prispeli čiastkou zo svojej mzdy v celkovej výške 4791,06 Eur, ktorú venovali Komunitnej nadácii Zdravé mesto. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité pre Ukrajincov a Ukrajinky na úteku, ktorí požiadali v Banskobystrickom kraji o štatút dočasného útočiska. Použitie týchto prostriedkov bude po dôkladnom zvážení v súčinnosti s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto použité na nákup nevyhnutného a chýbajúceho materiálu.

máj 2022


Grantový program Súdržnosť

Prostredníctvom grantového programu „Súdržnosť“ prispieva Komunitná nadácia Zdravé mesto k  budovaniu silných, zdravých komunít, začleňovaniu Ukrajincov a Ukrajiniek žijúcich v našich komunitách 

v okresoch Banská Bystrica  a Zvolen.

Aktivity, ktoré môžu byť podporené:

- voľnočasové aktivity pre dospelých a deti s dôrazom na integráciu ľudí z Ukrajiny,

- vzdelávacie aktivity pre dospelých a deti, ktoré prispievajú k lepšej integrácii,

- aktivity zamerané na podporu a rozvoj dobrovoľníckej činnosti pri poskytovaní pomoci pre ľudí z Ukrajiny,

- aktivity spojené s odbornou pomocou pre ľudí z Ukrajiny a pre pomáhajúce profesie,

- aktivity, ktoré pomáhajú predchádzať konfliktom, ktoré vznikajú medzi majoritou a menšinami alebo súvisia s prijatím utečencov v našich komunitách,

- nevyhnutná materiálna pomoc ľuďom z Ukrajiny

Kritériá programu a formulár žiadosti nájdete na knzm.egrant.sk

apríl 2022


Daruj knihu deťom v Afrike

apríl 2022

Ďakujem všetkým darcom, ktorí sa do konca februára 2022 zapojili do kampane Daruj knihu deťom v Afrike. Vyzbieranú sumu  vo výške 250€ posielame prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity do Centra pre deti Gift of Love v Ugande, kde pomôže k vybudovaniu knižnice.  V roku 2020 sa ako dobrovoľníčka zapojila do projektu Lenka Borošková, študentka psychológie PF UMB, ktorá zmapovala potreby detí a pomohla spoločne s deťmi v centre v rámci service learningového projektu vytvoriť miesto na učenie. Projekt Daruj knihu deťom v Afrike bol  pokračovaním jej aktivít a bol vedený študentmi a študentkami sociálnej práce PF UMB.


Výnimočný dar z dedičstva pre Komunitnú nadáciu Zdravé mesto

10. marec 2022

321 000€ z poslednej vôle pre Komunitnú nadáciu Zdravé mesto.

Komunitná nadácia Zdravé mesto dostala dar vo výške 321 000€ z poslednej vôle pána Louisa Gazdaricu, ktorý sa narodil a prežil svoj život v Kanade, ale jeho rodičia pochádzali z Liptovských Revúc.

Začiatok spolupráce s pánom Gazdaricom bol veľmi neobvyklý. V roku 2012 sme do nadácie dostali rukou písaný list od, pre nás vtedy neznámeho, pána Gazdaricu, ktorý vysvetľoval, že má korene v našom kraji a hľadá neziskovú organizáciu, cez ktorú by rád podporil tento kraj. Zvlášť ho zaujímali vzdelávacie projekty. Po roku dopisovania sme od pán Gazdaricu dostali prvý dar a podporili sme dva projekty. Naša spolupráca trvala tri roky a vďaka darom od pána Gazdaricu sme podporili niekoľko vzdelávacích projektov. Za celý ten čas sme sa nikdy osobne nestretli, ani si nezavolali. Pán Gazdarica preferoval klasickú výmenu listov. Žiaľ, v roku 2016 sme dostali smutnú správu o jeho smrti. Po niekoľkých mesiacoch nás  prekvapila správa od kanadskej právnej firmy, že naša nadácia je uvedená v poslednej vôli pána Gazdaricu aj s detailnými informáciami, ako máme s týmto darom naložiť. Veľmi si jeho dôveru vážime. Snáď bude tento príbeh motivovať aj ďalších ľudí, ktorí premýšľajú o tom, ako pomôcť a zároveň zanechať po sebe ten najlepší odkaz.

Štedrý dar pána Gazdaricu podľa jeho poslednej vôle pomôže trom školám v našom regióne – Základnej škole v Liptovských Revúcach, SOS polytechnickej v Ružomberku a Spojenej škole v Banskej Bystrici. 


Daruj knihu deťom 2021


Virtuálny Live Funding 2021


Registrácia na Live Funding Banská Bystrica 2021 je otvorená

Life Funding je podujatie, ktoré prináša vynikajúcu atmosféru a inšpiráciu pre darcov, skúsených i nových, rozvíja pocit spolupatričnosti a radosť 

z toho, že sa spoločne podieľame na niečom zmysluplnom. 

Na podujatí sa prestavia 2 neziskové organizácie so svojimi projektami, ktoré sa budú uchádzať o vašu podporu.

Centrum dobrovoľníctva, n.o.  s projektom  Nikto by sa nemal cítiť sám!, ktorý je zameraný na pomoc osamelým  ľuďom z B. Bystrice - senioriom a seniorkám, hendikepovaným či osamelým rodičom.

Nádej deťom, o.z. s projektom Detstvo v čase Covidu,  ktorý sa venuje  príprave na pôrod a zvyšovaniu záujmu o zdravie mamičiek a bábätiek vo vylúčených komunitách.


Daruj knihu deťom


V období od 7.12. do 23.12.2021 realizujeme 16. ročník každoročného predvianočného projektu „Daruj knihu deťom“, ktorý bude už tradične prebiehať v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici. Knihy sú v kníhkupectve riadne označené, ako po minulé roky. Kúpiť ich môžete po dohode s tímom kníhkupectva a v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.

Vďaka tohtoročným partnerom projektu, organizáciám Nádej deťom, Centrum dobrovoľníctva, Materské centrum Mamina, Creativas made o.z. a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, sme zozbierali 121 knižných prianí detí zo sociálne slabších alebo mnohopočetných rodín.
Ľudia majú možnosť kúpiť špeciálne označenú knihu a tým urobiť radosť konkrétnemu, aj keď im neznámemu dieťaťu. V súlade s protipandemickými opatreniami tak môžu urobiť po dohode s tímom kníhkupectva, ktoré funguje v režime výdajného okienka.

Kontakty priamo do kníhkupectva: 

+421 948 696 684, bystrica@artforum.sk. Odporúčame sledovať aj sociálne siete kníhkupectva, kde budú uverejňované aktuálne informácie: https://www.facebook.com/artforumbb .
My knihy včas doručíme pod vianočný stromček.
Projekt Daruj knihu deťom sme v Banskej Bystrici začali realizovať v roku 2004 a doposiaľ sa nám podarilo obdarovať 1439 detí.
Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.  


Otvorený program 

Speak podporuje talenty

Fond Speak podporuje talenty založila v Komunitnej nadácii Zdravé mesto Jazyková škola SPEAK Banská Bystrica s cieľom podporiť deti a mládež z rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Podpora je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s návštevou vzdelávacích aktivít mimo riadneho vyučovania. 
Výška podpory na jednu žiadosť je maximálne 40 €.
Uzávierka príjmania žiadostí o podporu je do 29. októbra 2021.


Pomoc pre Južnú Moravu

V júni 2021 sa cez južnú Moravu prehnalo tornádo a silné krupobitie, ktoré zničilo niekoľko obcí, pripravilo stovky ľudí o strechu nad hlavou a spôsobilo zranenia mnohým ľuďom. V tom čase sme vás požiadali o pomoc pre postihnutú oblasť.
Do zbierky sa zapojilo 79 darcov a spolu sme vyzbierali 2447€.
Túto sumu sme poslali našej partnerskej Juhomoravskej komunitnej nadácii, ktorá ich použije na rekonštrukciu.
 
Pár slov od správkyne Juhomoravskej komunitnej nadácie, Zlatky Madeřičovej:
 "Moc děkuji. Jsme po tornádu tři měsíce. Díky lidem - dobrovolníkům a dárcům to zvládáme, takže velké díky i všem přátelům - bratrům Slovákům. Samozřejmě dary a dobrovolníci přicházeli i spontánně z nejrůznějších zdrojů. Vzpomínám třeba na hasiče z Bratislavy, které jsem v životě neviděla, ale jednou ráno vyskákali před naším barákem a nabízeli drogerii, potraviny, barvy na malování domu… a pak vzali lopaty a makali. ...
Každý den tu pracuje asi deset řemeslníků, včera i deset dalších dobrovolníků. Už toho všeho máme dost a chceme se toho stavebního nepořádku konečně po třech měsících zbavit. .. Samozřejmě vás všechny zvu. Klidně zvi i dárce ať se přijedou podívat do čeho investovali... Váš finanční dar bychom s dovolením použili na náš neoveský sen - postavit si komunitní/spolkový/ dům s názvem - Neoveská stodola".
 Všetkým darcom ďakujeme.


V grantovom kole "Sme otvorení" sme podporili

SOS/Bird Life Slovensko, projekt  Seniorská vtáčia záhrada, 750 €

Projektom chceme obohatiť seniorom chvíle strávené v domoch dôchodcov (DD) a domoch sociálnych služieb (DSS) spoločným vyrábaním búdok, pozorovaním a prikrmovaním vtákov. Chceme vytvoriť seniorom možnosť poznať vtáčie druhy cez ich spev a vzhľad, a ukázať ako vtákom pomôcť prežiť u nás zimu.


VIA ABA,o.z., projekt  Neviditeľní, 1000€

Cieľom projektu je osvetová kampaň pre širokú aj odbornú verejnosť na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku cez krátke dokumenty o konkrétnych rodinách detí s autizmom. Cieľom série dokumentov je poukázať na životné situácie rodín s autistickými deťmi, poukázať na každodenný boj o budúcnosť ich detí, dať im hlas, zviditeľniť ich život. Krátke dokumentárne filmy z tohto projektu budú použité na vzdelávacie účely, formou premietania a prednášok spojených s diskusiami s odborníkmi.


Centrum komunitného organizovania,  Rómsky komunitný deň (s trhom) v Banskej Bystrici, 1000€

Pilotná akcia Rómskeho komunitného dňa spojená s trhom umeleckých, autorských diel, ručne vyrábaných a remeselných výrobkov Rómov a Rómiek, ktorá má priblížiť Rómsku komunitu a majoritu v meste, vybudovať mosty a vzťahy, znížiť rasizmus a predsudky. Pilotnej akcii bude predchádzať intenzívna komunikácia a práca s lídrami a líderkami rómskej komunity v regióne.


Coworking BB, o.z, projekt  Podnikavé ženy, 1000€

Cieľom projektu Podnikavé ženy je vytvoriť komplexný vzdelávací program pre ženy, ktorý zahŕňa offline i online vzdelávacie aktivity, podcasty, mastermind i koučing. Vytvorilli sme dva moduly - zameraný na rozvoj osobnosti a podnikanie. Do pilotnej fázy programu plánujeme zapojiť 15 žien z Banskej Bystrice, pretože v danom regióne dlhodobo pôsobíme a rozvíjame naše aktivity. Výstupom vzdelávacieho programu budú ženy pripravené vrátiť sa do kariérneho prostredia sebavedomejšie a ženy pripravené naštartovať svoj nápad. Chceme vytvoriť komunitu žien, účastníčok, lektoriek, mentoriek, inšpiratívnych a úspešných žien, ktoré sa vzájomne budú podporovať.


"Podporené vďaka projektu Banská Bystrica – mesto priateľské k ženám, ktorý je súčasťou programu Civic Europe, inkubátorom pre miestne občianske iniciatívy, organizácie a jednotlivcov v strednej, východnej a južnej Európe realizované spoločnosťami MitOst a Sofia Platform, financované Stiftung Mercator. “


Júlová Polievka pomoci

 
 

Tešíme sa na vás v pondelok 12.júla v Reštaurácii Červený rak.
Rodinu, ktorej chceme pomôcť navrhla Spoločnosť na pomoc ľuďom 

s autizmom a toto je jej príbeh:

"Mamina je nezamestnaná, evidovaná na UPSVaR, má zdravotné problémy a je po úraze hlavy. Má 8,5 ročného syna s problémovým správaním, pre ktoré sa stále musia sťahovať, Brat robí chlapcovi opatrovateľa a asistuje mu pri vzdelávaní doma a v škole. Spolu s nimi žije v jednej domácnosti aj stará mama. Rodina finančné prostriedky použije na zaplatenie bývania , potraviny a nevyhnutné výdaje."Pomoc obetiam živelnej pohromy na južnej Morave

Vo štvrtok 24.júna sa cez južnú Moravu prehnalo tornádo a silné krupobitie, ktoré doslova zmietlo niekoľko obcí na južnej Morave. Táto živelná pohroma pripravila stovky ľudí o strechu nad hlavou a vyžiadala si minimálne dvesto zranených. Počet obetí zatiaľ nie je známy.

Prosíme vás o pomoc pre ľudí postihnutých touto katastrofou. Vyzbierané prostriedky pošleme našej partnerskej Juhomoravskej komunitnej nadácii, ktorá sídli v Hodoníne, v oblasti, kde sú najväčšie škody, najlepšie pozná situáciu a bude túto pomoc efektívne distribuovať.


Júnová Polievka pomoci

V pondelok 14.6. 2021 sme sa po dlhom čase opäť stretli v Reštaurácii Červený rak, aby sme spolu pomáhali ľuďom a rodinám, ktoré to potrebujú. Priamo na akcii sme vyzbierali 173,24€ a na účet prišlo 120€. Ďakujeme všetkým darcom a reštaurácii Červený rak. Celkovú sumu 293,24€ posielame mame Evke a jej rodine: 

"Evka je mamičkou dvoch šikovných detí, ale tu ten pekný príbeh končí. Našla si priateľa, bola to jej prvá láska, ktorá sa zmenila na 8 rokov domáceho násilia po všetkých stránkach. Nemohla vychádzať z domu, iba pod jeho dohľadom, deti nespoznali druhé deti, nesmela sa s nikým rozprávať a ak áno bola potrestaná... .Odvahu nabrala až vtedy, keď násilník zaútočil na deti. Podarilo sa jej skontaktovať svoju mamu, ktorá urobila možné aj nemožné a násilník je teraz vo vyšetrovačke, čaká ho súd. Evka spolu s deťmi hľadá pomoc u odborníkov. Pomôžme jej naštartovať lepšiu budúcnosť a podporiť ju v jej správnom rozhodnutí. Darované peniaze použije najmä na nákup školských pomôcok a oblečenia pre deti."

Svoje dary môžete posielať na:

ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
​Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141
VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951


Vďaka podpore Global Fund for Community Foundations (Globálny fond na podporu komunitných nadácií) realizujeme projekt "Čo nás spája".  Projekt je zameraný na zlepšenie spolužitia, vzťahov a vzájomného spoznávania sa. Súčasťou projektu je prieskum zameraný na zisťovanie našich spoločných hodnôt. Na linku, ktorý je uvedený nižšie nájdete dotazník, ktorý sme pripravili v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela. Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte a pomôžete nám získať čo najobjektívnejšie informácie. Ďakujeme.

http://acrea-ef.umb.sk/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KNZM_20


 

Decembrová Virtuálna a Výročná  Polievka pomoci Banská Bystrica

V decembri 2020 by sme oslávili druhý rok vzniku charitatívnej Polievky pomoci Banská Bystrica. Nemôžeme sa, žiaľ, pri polievke v Reštaurácii Červený Rak stretnúť osobne, ale rodiny, ktoré našu pomoc potrebujú žijú stále medzi nami. V decembri je to rodina, s ktorou spolupracuje občianske združenie Návrat. Príbeh Mariky a jej rodiny si môžete prečítať v odkaze pod textom.


Ak by ste si chceli svoj jedálniček ozvláštniť portugalskou polievkou, recept pre vás pripravila dobrovoľníčka Bárbara Santos, ktorá prišla na Slovensko v rámci Európskeho zboru solidarity a pôsobí v občianskom združení Slatinka. Caldo verde/ zelenú polievku jedia celeročne a Bárbara odporúča použiť na prípravu polievky na tenko nakrájané tmavozelené listy kelu. Miesto sušenej salámy chorizo môžete použiť údenú klobásu alebo suchú salámu. Dobrú chuť.


Viac informácií o projekte Polievka pomoci nájdete TU. 


Daruj knihu deťom

V predvianočnom období od 7.12. do 23.12.2020 bude už tradične v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 v Banskej Bystrici prebiehať pätnásty ročník projektu „Daruj knihu deťom“.

Organizuje ho Komunitná nadácia Zdravé mesto v partnerstve s Kníhkupectvom Artforum a organizáciami Nádej deťom, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Klub Pathfinder Prieskumník a Centrum dobrovoľníctva, ktoré zozbierali 172 knižných prianí detí zo sociálne odkázaných, mnohopočetných rodín a rodín v ťažkej životnej situácii.

Kúpou označenej knihy urobíte radosť konkrétnemu, aj keď Vám neznámemu dieťaťu. My knihy za vás doručíme.

Projekt Daruj knihu deťom sa v Banskej Bystrici začal realizovať v roku 2004 a za predchádzajúcich 14 ročníkov sa vďaka spolupráci ľudí v komunite a dobrosrdečným darcom podarilo splniť 1267 detských prianí.

Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.Rozhovor o projekte Polievka pomoci a ďalších nadačných aktivitách na Rádiu Lumen si môžete vypočuť TU.
    Ď a k u j e m e

Dary, ktoré ste sa rozhodli venovať na tieto projekty, môžete darovať TU.


Ženy v meste Banská Bystrica 2019


V spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB sme robili prieskum

o tom, ako sa žije ženám v meste Banská Bystrica. Viac informácií  nájdete TU.


Fond na pomoc rodinám v ohrozujúcej situácii

Fond na pomoc rodinám v ohrozujúcej situácii je nástrojom na jednoduché a flexibilné darovanie v situáciách, keď je potrebná rýchla pomoc. Fond je založený s cieľom podporiť rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkej ekonomickej a sociálnej situácii a majú odbornú pomoc pri jej prekonávaní.

Viac informácií nájdete TU.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.