Fond na pomoc rodinám v ohrozujúcej situácii

Často sa stretávame so žiadosťami o pomoc pre konkrétne rodiny, ktoré sa ocitli vo veľmi ťažkej situácii a treba jednať rýchlo. Máme tiež skúsenosť, že je mnoho ľudí ochotných v takejto situácii pomôcť. Preto sme založili Fond na pomoc rodinám v ohrozujúcej situácii, ako nástroj na jednoduché a flexibilné darovanie práve v takýchto situáciách. Fond je založený s cieľom podporiť rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkej ekonomickej a sociálnej situácii a majú odbornú pomoc pri jej prekonávaní. Dary pre konkrétne rodiny udeľujeme na základe odporučenia organizácie, ktoré rodine pomáha a sú zárukou efektívneho využitia daru.

Prostriedky Fondu môžu byť použité najmä na zlepšenie situácie v oblasti bývania, na zabezpečenie základných životných potrieb členov rodiny a   

na zabezpečenie školských potrieb.


Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pre Anku Karailievu a jej rodinu. Anku poznáme dlhé roky, pracovala 16 rokov v treťom sektore. Cez NDI a Centrum komunitného organizovania rozbiehala občianske iniciatívy v Podlaviciach a Radvani, manažovala Banskobystrické združenie neziskových organizácií, či medzinárodnú sieť neziskoviek CEECN. Vždy pozitívne naladená, ochotná počúvať a pomáhať, priateľská, otvorená, stále v pohybe.

Pred štyrmi rokmi Anka prekonala ťažký zápal mozgu, ktorý zanechal vážne trvalé následky. Je úplne odkázaná na pomoc a opateru, predovšetkým svojho manžela Petra. I napriek ďalším komplikáciám (úraz, 2 operácie) Anka je veľká bojovníčka. Dlhodobo však potrebuje hygienické potreby, zdravotnícke pomôcky a taktiež bezbariérovú úpravu kúpeľne v ich dome. Anka poberá invalidný dôchodok a jej manžel príspevok na opatrovanie, čo sú jediné ich príjmy, a to často krát nepostačuje.

Komunitná nadácia Zdravé mesto založila Fond Anka s cieľom zbierať prostriedky na pomoc Anke a jej rodine - ako nástroj pre tých, ktorí môžete a chcete pomôcť , buď jednorazovým alebo pravidelným príspevkom. Budeme vďační za akúkoľvek pomoc.


Nadačné fondy

Nadačný fond je výhodným prostriedkom pre tých darcov, ktorí:
  • uvažujú o svojich filantropických aktivitách v dlhodobej perspektíve
  • majú jasnú predstavu o tom, akú konkrétnu oblasť, typ aktivít chcú podporovať s cieľom dlhodobej pozitívnej zmeny
  • chcú, aby hodnoty, ktoré sú pre nich dôležité boli podporované dlhodobo
  • chcú zviditeľniť meno rodiny, osoby, inštitúcie, na ktorej im záleží
Výhody založenia nadačného fondu:
  • zriadenie nadačného fondu je administratívne veľmi jednoduché
  • darca sa sám rozhoduje, nakoľko chce byť aktívny a osobne zainteresovaný v procese použitia prostriedkov z fondu
  • v nadačnom fonde sa môžu združovať prostriedky od viacerých darcov
  • dar možno pravidelne opakovať bez ďalších zložitých administratívnych úkonov
  • darca určí názov fondu, účel a spôsob rozhodovania o použití prostriedkov fondu
  • prostriedky nadačného fondu sú zo zákona chránené pred likvidáciou a nemôžu sa stať predmetom ručenia ani pohľadávok zo strany tretích osôb
Podľa Zákona o nadáciách, Z.z. 34/2002 § 13 nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou.
Nadačný fond nemá právnu subjektivitu.
 V zmluve o vytvorení nadačného fondu medzi darcom a nadáciou sa dohodnú podmienky na získavanie peňažných prostriedkov, ich poskytovaniena vopred dohodnutý verejnoprospešný účel. Zmluva ďalej musí obsahovať
a) označenie zmluvných strán
b) názov nadačného fondu
c) účel, na aký sa nadačný fond vytvára
d) doba, na akú sa nadačný fond vytvára
e) odmenu nadácie, ak bola dohodnutá
f) podmienky použitia nadačného fondu
g) podmienky, za akých sa rozdelia prostriedky nadačného fondu v prípade, ak je účel nadačného fondu viazaný na vyzbieranie konkrétnej sumy a ak k jej vyzbieraniu nedôjde alebo ak účel , na ktorý sa nadačný fond vytvoril, zanikol
h) náležitosti záverečnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas.
 
Prehľad nadačných fondov založených v Komunitnej nadácii Zdravé mesto
Fond na pamiatku Milton, Carrie a Dale Daugherty
Fond Lukáša a Juraja Mesíkovcov
Fond pre deti v núdzi
Fond Rotary klubu Banská Bystrica
Fond na vybudovanie medzinárodnej knižnice
Fond Rekonštrukcia a udržiavanie židovského cintorína vo Zvolene    
Fond Pavla Benedika a jeho priateľov
Fond Ženy v ohrození
Fond Petra Antalica a kolektívu Amslico AIG Life Agentúra Banská Bystrica
Fond na podporu domáceho potenciálu
Fond Kalokagatia
Fond Zuzany a Shawn Landres
Fond Tamka
Fond pre ľudí so zdravotným postihnutím
Fond rodiny Hirt
Fond Priatelia v akcii
Fond Richarda Mesíka
Fond Klub darcov
Fond BBA
Fond na podporu detí v Arushi, Tanzánia
Fond Opora
Fond Štefana Martiša
Fond Anka