Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane

Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete venovať  2% - 3% z vašej zaplatenej dane Komunitnej nadácii Zdravé mesto.

Prostriedky, ktoré získame z poukázaných % použijeme na podporu komunitných projektov v okresoch Banská Bystrica  a Zvolen.

Ako poukázať 2%

Údaje potrebné na poukázanie podielu zaplatenej dane:

IČO: 30231531

Názov: Komunitná nadácia Zdravé mesto


Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník/čka v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali  o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci

1.   Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.   

2.   Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3.   Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska

Právnické osoby

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, ak sa rozhodne poukázať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, deklaruje toto rozhodnutie prostredníctvom písomného vyhlásenia. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (VI. časť daňového priznania). Tzn., že daňovník predkladá vyhlásenie v lehote na podanie daňového priznania. Údaje vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania, daňovník vypĺňa podľa predtlače.

Ak daňovník, ktorý je právnická osoba, má za príslušné zdaňovacie obdobie predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na podanie vyhlásenia.


Údaje potrebné na poukázanie podielu zaplatenej dane:

IČO: 30231531

Názov: Komunitná nadácia Zdravé mesto