Grantový program

Grantový program 2024

Podmienky grantového programu 2024

Prostredníctvom grantového programu Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí, podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.


Projekt musí byť podaný cez on-line formulár na
knzm.egrant.sk.

Kto môže žiadať o podporu projektu:

• registrované organizácie - občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúca všeobecne prospešné služby v okresoch BB a ZV

• neformálna skupina občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v v okresoch BB a ZV


Podmienky získania grantu:

Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v oblastiach:

V tomto grantovom programe chceme zamerať pozornosť aj na napĺňanie  Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) na komunitnej úrovni, a preto sú oblasti podpory definované podľa týchto cieľov:


Oblasti podpory:

1.       zlepšovanie verejného prostredia, tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana   životného prostredia, znižovanie dôsledkov zmeny klímy, podpora zdravého životného štýlu, Cieľ 13 – Ochrana klímy

2.       mimoškolské vzdelávacie a voľnočasové aktivity, zlepšovanie medziľudských a susedských vzťahov, spolupráca v komunitách, podpora aktívneho občianstva, Cieľ 11 – udržateľné mestá a komunity

3.       podpora  inklúzie, spoločné aktivity s ľuďmi z rozličných národnostných, sociálnych a iných menšín, Cieľ 11 – udržateľné mestá a komunity

4.       vzdelávacie, spoločenské, kultúrne, športové aktivity podporujúce rodovú rovnosť, Cieľ 5 – Rodová rovnosť,

 • najvyššia žiadaná suma môže byť 1.000 €,
 • obdobie realizácie projektov: júl 2024 – máj 2025,
 • grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich grantových kôl,
 • žiadateľ môže podať len jeden projekt,
 • na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať.

Povinné prílohy k žiadosti o podporu projektu sú:

 • potvrdenie o pridelení IČO (ak je žiadateľom organizácia),
 • zakladacia listina/štatút/nadačná listina (ak je žiadateľom organizácia),
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov členov skupiny (ak je žiadateľom Neformálna občianska skupina).

Hlavné kritériá hodnotenia projektov:

 • obsah projektu je v súlade s podmienkami získania grantu,  jasne opisuje potrebu, ktorú rieši a aká pozitívna zmena sa dosiahne zrealizovaním projektu,
 • rozpočet projektu je realistický a v súlade s opísanými aktivitami projektu,
 • miera zapojenia dobrovoľníkov,
 • žiadateľ vie preukázať kapacitu úspešne zrealizovať projekt.

Termíny:

 • Vyhlásenie grantového kola: 6. jún 2024
 • Konzultácie projektov: do 27. júna 2024 do 16:00
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 30. júna 2024
 • Zverejnenie výsledkov: 11. júla 2024 na web stránke www.knzm.sk a na mailové adresy žiadateľov
 • Doba realizácie projektov: júl 2024 – máj 2025

Proces schvaľovania grantov:

 • pracovníčky nadácie posudzujú formálnu stránku žiadostí,
 • grantový poradný výbor posudzuje obsahovú stránku predložených projektov,
 • konečné rozhodnutie o udelení grantov robí správna rada KNZM.

Po schválení:

 • žiadateľ podpíše zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov - účel a podmienky použitia finančných prostriedkov; termíny v zmluve sú záväzné.
 • na základe zmluvy predloží žiadateľ po ukončení projektu správu o realizácii s povinnými prílohami podľa pokynov v zmluve.

Nadácia neposkytuje granty:

 • politickým stranám, jednotlivcom a podnikateľským subjektom,
 • na investičné náklady,
 • na mzdové a prevádzkové náklady súvisiace s fungovaním organizácie,
 • na stranícke a náboženské účely.

Konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky na 048/4156059,  0908 086 216, 0915 516888,  mailom  knzm@knzm.sk alebo osobne v sídle KNZM , Komenského 21, Banská Bystrica 


Projekty podporené v roku 2023

Grantový program Leto 23

jún 2023
Mestský festival Ľudskosť,
PUSŤÁČIK, o.z., 500€

Cieľom dvojdňového mestského festivalu "Ľudskosť", ktorý sa bude konať v centre Zvolena, je prepojiť komunity v meste. Upozorníme na problematiku zraniteľných skupín obyvateľstva - ľudí žijúcich v prostredí generačnej chudoby, odídencov z Ukrajiny a všeobecne cudzincov a ľudí so znevýhodnením. Zároveň ukážeme potenciál nášho mesta pri riešení problémov. Prostredníctvom verejných diskusií, koncertov, filmovej produkcie, živej knižnice - osobných svedectiev ľudí, ktorí dokázali prekonať ťažké životné situácie chceme spoločne hľadať cestu von z nepriaznivých životných podmienok, poukázať na potrebu neustáleho vzdelávania, rozvoja kritického myslenia, šírenia hodnôt demokracie, vzájomnej tolerancie a rešpektu k životnému prostrediu. Zvolenčanov budeme inšpirovať k budovaniu dobrých medziľudských vzťahov. Spolu vytvoríme krajšie prostredie, spolu vieme vybudovať lepšie vzťahy.

Ukrajinsko-slovenský tábor Detský plenér PF UMB 2023,
Združenie Pedagóg, 500€

Projekt sa zameriava na zlepšovanie vzťahu a porozumenia medzi občanmi Ukrajiny a Slovenska, jeho realizáciou chceme prispieť k vzájomnému priateľstvu a ochote porozumieť si. Každoročne organizovaný denný tábor pre deti sme sa rozhodli otvoriť tento rok ukrajinským deťom, aby sme vytvorili podmienky pre budovanie vzťahu dôvery a porozumenia.


Slovenčina hrou pre ukrajinských občanov,
 PRO BIBLIOTHECAE, 490€

Projekt je zameraný na zvýšenie jazykových kompetencií ukrajinských odídencov v slovenskom jazyku ako v cudzom jazyku, pomoc pri osvojení si zložitejších komunikačných zručností a zvládnutí štandardných komunikačných situácií, napr. pri hľadaní zamestnania, poznávaní slovenských reálií, začlenení sa do slovenskej spoločnosti. . Obsahom projektu budú vzdelávacie a voľnočasové aktivity (jazykové hry, konverzácie, .. ) pre dospelých, ktoré prispievajú k lepšej integrácii ľudí z Ukrajiny.


Leto 2023,
Charita Sliač, 500€

V lete budeme organizovať denné tábory, ktorých cieľom je integrovať UA deti s SK deťmi a zabezpečiť program pre deti počas prázdnin, tak aby mohli matky pracovať a deti správne trávili voľný čas.

Projekt sa zameriava na zlepšovanie vzťahu a porozumenia medzi občanmi Ukrajiny a Slovenska, jeho realizáciou chceme prispieť k vzájomnému priateľstvu a ochote porozumieť si. Každoročne organizovaný denný tábor pre deti sme sa rozhodli otvoriť tento rok ukrajinským deťom, aby sme vytvorili podmienky pre budovanie vzťahu dôvery a porozumenia.


Všeobecný grantový program marec 2023

Neformálna občianska iniciatíva, Daša Mellová,

S divadlom do života, 900€

Projekt je zameraný na rozvoj talentu, sociálnych a umeleckých zručností detí z vylúčených komunít, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí s viacnásobným postihnutím v obci Hrochoť. Skupina dobrovoľníkov založila pre tieto deti divadelný súbor Snehulienka, v ktorom okrem hrania rozprávok aj hravou formou stvárňujú rôzne životné situácie. Cieľom projektu je pomôcť deťom a mládeži zmysluplne tráviť voľný čas mimo školy a zakúsiť výnimočné chvíle pri hraní divadla.

 

Občianske združenie škôlka Belveder

Poďme spolu do záhrady, 440€

Cieľom projektu je ešte viac spojiť svety: klientov kt. bývajú v DOME BM a našich škôlkarov. Chceme vytvoriť komunitnú záhradku, kde starší budú pomáhať mladším so svojimi skúsenosťami a mladší starším so svojou radosťou zo života.

 

o.z. Za dôstojnú Radvaň

Zdravá komunita – turistika na sídlisku, 500€

Cieľom projektu je podpora a motivácia obyvateľov ku cvičeniu a zdravému životnému štýlu propagáciou Nordic walking (s prepojením na turistiku), strečingových cvičení, kalanetiky a pilates. Vzájomné spoznávanie a posilňovanie komunity sídliska stretnutiami pri športových aktivitách, či spoločenských akciách zameraných na vzdelávanie a prednášky o zdravom životnom štýle. Zlepšovanie zdravia účastníkov, medzigeneračné prepájanie, podpora budovania solidárneho prostredia, spoznávanie a pravidelný monitoring verejných priestranstiev počas aktivít.

 

Neformálna občianska iniciatíva, Eduard Gombala

Pasca pre všetkých, 600€

Vznikne inscenácia divadelnej hry od Agathy Christie Pasca na myši. Inscenácia započne tradíciu ochotníckeho divadelného súboru - Oddýchnutého divadla a jeho ďalšej tvorby. Oddýchnuté divadlo je neformálne zoskupenie ľudí, ktorí majú väčšinou iné profesionálne zameranie. Na dobrovoľníckej báze tvoria divadlo a následne prostredníctvom neho chcú darovať čas pre umenie aj iným.

 

Neformálna občianska iniciatíva, Markéta Vigašová

Posilnenie integrácie odídencov, 820€

Za kľúčový nástroj posilnenia integrácie odídencov považujeme pokračovanie vo výučbe slovenského jazyka a rozšírenie výučby na odbornú terminológiu, s cieľom zvýšenia šancí sa zamestnať (s ohľadom na dosiahnuté vzdelanie a prax). Cieľovú skupinu tvoria aj matky s malými deťmi, s obmedzenými možnosťami vzdelávania. Kurzy sú pre ne realizované v priestoroch, ktoré zároveň umožňujú bezpečné trávenie času ich detí.

 

OZ za! Amfiteater

8. ročník bystrického filmového festivalu PPF 2023, 400€

Banskobystrický amfiteáter Paľa Bielika je jediné miesto v Európe, kde je možné sledovať filmy pod holým nebom na "kráľovskom" 70mm formáte. Preto sa v roku 2023 uskutoční už 8. ročník unikátnej PPF - Prehliadky panoramatických filmov. Tento ročník bude však zlomový v tom, že v spolupráci s Filmovým klubom v Múzeu SNP poskytne prvýkrát nielen večerné premietania, ale celodenný filmový program, a to počas celého víkendu 30.6.-2.6.2023. Kvalitný výber nových aj klasických 70mm filmov tak doplnia 35mm a 16mm filmy

 

Slovenský skauting, 59. prístav Barbakan Banská Bystrica

Vodnoskautský rok 2023, 300€

Cieľom projektu je prostredníctvom spoločných schôdzok, jednodňových i viacdňových akcií rozvíjať vedomosti, schopnosti a postoje k telesnej/ športovej/mentálnej oblasti života detí a mládeže a ich smerovanie k aktívnemu tráveniu voľného času.

 

Materské centrum Mamina

Pomoc a podpora každej mame, 140€

Prostredníctvom svojpomocných skupín ako Jedna pre druhú (stretnutia žien pod odborným dozorom psychologičky), Podporná skupina dojčenia (pod odborným dozorom laktačnej poradkyne), Čaj s dulou (pre tehotné ženy pod odborným dozorom duly) si ženy-matky vytvoria skupinu, kde riešia rôzne témy, ktoré ich trápia. Vďaka podpore ostatných žien hľadajú rôzne cesty ako zmeniť svoj život k lepšiemu.


Dar zo zbierky Na pomoc obetiam katastrofy v regióne Kachovskej priehrady

Finančný dar pre Chervona Kalyna Ukraine Foundation , 1733€


Darcom určený dar

Nezabudnutí susedia, NOI Jozef Klement, 500€

z Fondu Zuzana Riemer Landres a Shawn Landres


Projekty  podporené v roku 2022

Pomoc pre Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí žijú v BB kraji

december 2022

Neformálna občianska iniciatíva reprezentovaná p Sofiiou Barvinskou, Projekt: Zimné kurzy ukrajinského jazyka a literatúry pre dospelých a deti

930€

Tento projekt je dôležitý pre veľkú komunitu Ukrajincov v Banskej Bystrici. Keďže ukrajinské deti nechodia do ukrajinských škôl, a ich rodičia nemajú možnosť rozvíjať ich rodný jazyk v prirodzenom prostredí a obvyklým spôsobom - potrebujú v tom podporu. Najmä deti, ktoré teraz chodia do slovenských základných škôl, nemajú možnosť učiť sa ich materinsky jazyk, jazyk, ktorý bude veľmi dôležitý po ich návrate domov, ale aj pre budovanie ich identity.


Projekty podporené v programe Live Funding Banská Bystrica 2022

december 2022

Neformálna občianska iniciatíva reprezentovaná p.Alicou Frühwaldovou,  Projekt: DARUJME ŠKOLÁM KNIHY O KREHKOSTI MIERU A KRUTOSTI VOJNY

1120€

Cieľom projektu je podporiť šírenie a využitie  knihy "O koľko lásky som prišla"  v školskom aj mimoškolskom vzdelávaní o mieri, a to najmä formou besied so študentmi a organizovaním workshopov pre učiteľov dejepisu, etiky, slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a občianskej náuky.

Neformálna občianska iniciatíva reprezentovaná p.Zuzanou Švárnou, Projekt:  Revitalizácia životného prostredia a verejných priestorov v rómskej osade Lešť

1134€

Ciľom projektu je vyčistenie verejného priestoru osady a okolia potoka Zolná,  budovanie medziľudských a sociálnych vzťahov a odstraňovanie stereotypov voči menšinám.


Návrat, o.z. pracovisko Banská Bystrica, Projekt: Dospievanie hrou, 

500€

Cieľom projektu je stretávanie sa mladých ľudí v podobnom veku s podobnými príbehmi, otázkami na život, napríklad adoptované deti, rómske deti v nerómskej rodine a podobne. Chceme prepájať túto rovesnícku skupinu a poukázať na to, že v tom nie sú sami, že to nie je hanba napr. že sú adoptovaní, prípadne ak riešia to že sú rómskeho pôvodu a ako tomu čelia ostatní rovesníci.


Projekty podporené v grantovom kole "Súdržnosť II/2022" 

august 2022

Občianske združenie Severná, Projekt: Kráčame za zdravím a priateľstvom,

997€

Projekt je zameraný na posilňovanie komunity na Severnej spoločnými stretnutiami na Nordic walkingu s vedením tréningov ukrajinskou migrantkou pani Larou Arsenievou a jej rodinou,


Neformálna občianska iniciatíva reprezentovaná p. Evgeniiom Bugrevom, Projekt: Festival Ukrajinskej Kultúry  venovany Dnu nezavislosty Ukrajiny 24.8.

1000€

Festival ukrajinskej kultúry sa koná s cieľom oboznámiť široké spektrum obyvateľov mesta Banská Bystrica, ako aj celého Banskobystrického kraja a Slovenska s kultúrou Ukrajiny. Chceme ukázať, že kultúra slovanských národov Ukrajiny a Slovenska má zároveň veľa podobností a rozdielov, ako "Ukrajinská kuchyňa", "Ľudové/moderné tance", "Národná výzdoba" atd.


Charita Sliač, Projekt: Materiálna pomoc,  

1000€

Cieľ projektu je poskytnúť nevyhnutnú materiálua pomoc ľuďom z Ukrajiny so zameraním na humanitárnu a potravinovú pomoc.


Neformálna občianska iniciatíva reprezentovaná p. Líviou  Tvarožkovou, Projekt: Voľnočasové aktivity,

1000€

Cieľom projektu je realizácia  vzdelávacích  a voľnočasových aktivít pre dospelých a deti, ktoré prispievajú k lepšej integrácii ľudí z Ukrajiny.


Projekty podporené v grantovom kole "Súdržnosť I/2022"

máj 2022

PRO BIBLIOTHECAE,   Projekt: Jazyk spája - kurz slovenčiny pre občanov Ukrajiny/ Мова об’єднує - курси словацької мови для громадян України

963€

Projekt je zameraný na vzdelávanie ukrajinských odídencov v slovenskom jazyku ako v cudzom jazyku, pomoc pri osvojení si základných komunikačných zručností a zvládnutí štandardných komunikačných situácií, napr. pri hľadaní zamestnania, poznávaní slovenských reálií, začlenení sa do slovenskej spoločnosti. Zároveň je jeho snahou podnietiť záujem ukrajinských odídencov o cieľavedomé rozvíjanie svojej komunikatívnej kompetencie v slovenskom jazyku.


ZÁHRADA - centrum nezávislej kultúry, n.o.,  Projekt: Vitajte medzi nami,  1000€

Nikto z nás si neželal a ani si nepripúšťal, že sa ocitneme uprostred vojenskej a utečeneckej krízy. Je našou povinnosťou postaviť sa k tejto situácii zodpovedne a humánne. V Záhrade sme od prvého dňa invázie vytvorili podmienky a organizovali stretnutia pomocichtivých Banskobystričanov s tu študujúcimi a žijúcimi Ukrajincami a Ukrajinkami, aby sme boli spoločne pripravení poskytnúť čo najlepšie zázemie pre potenciálnych utečencov z vojnových oblastí. Týmto projektom chceme pokračovať vo vytváraní podmienok pre inklúziu domácich i nových obyvateľov, a to aj organizovaním pravidelných neformálnych konzultačných, socializačných a tematických stretnutí odídencov s domácim obyvateľstvom.


Materské centrum Mamina, Projekt: Spoločnými aktivitami k priateľstvu, 1000€

MC Mamina je miestom pre každého, kto potrebuje pomoc a podporu. Každý piatok je vyhradený čas a priestor v MC Mamina pre ženy a deti z Ukrajiny. Majú u nás vytvorené podmienky na trávenie času s deťmi, na to aby sa spolu stretávali a spoznávali, boli si oporou, vymieňali si skúsenosti a pod. Vďaka projektu plánujeme pripraviť niekoľko stretnutí, v rámci ktorých by slovenské mamy predstavili našu kultúru, tradičné jedlá, zvyky a krásy Slovenska ženám z Ukrajiny a naopak ukrajinské mamy predstavia ich kultúru a zvyky nám. V rámci výletov im predstavíme okolie Banskej Bystrice, aby sa tu cítili príjemne a vítane. Spoznáme to čo nás spája a obohatíme sa navzájom tým, čo nás odlišuje.


Alžbeta Brozmanová Gregorová, Projekt: Sme tu pre Vás, 955€

Cieľom nášho projektu je podporiť inklúziu ukrajinských študentov a študentiek a iných zahraničných študentov a študentiek Univerzity Mateja v Banskej Bystrici a ďalších, primárne vysokých škôl v Banskej Bystrici. Zároveň chceme podporiť vytváranie sociálnych vzťahov a sietí a predchádzať vzniku napätia a konfliktov. V rámci projektu chceme pod hlavičkou Univerzitného poradenského a podporného centra organizovať pravidelné (minimálne raz za týždeň) neformálne podporné stretnutia pre študentov a študentky z Ukrajiny a iných krajín. Stretnutia budú organizované študentmi a študentkami psychológie .v spolupráci s poradkyňami UPPC.


Fond Anka

máj 2022, december 2022

finančná podpora vo výške 240€  na pokrytie zvýšených životných nákladov rodiny  Anky Karailievy.


Udelenie grantov na základe želania  z poslednej vôle 

pána Luiosa Gazdaricu

marec 2022

Vďaka daru z posledne vôle pána Luisa Gazdaricu a podľa jeho inštrukcií sme udelili  granty na podporu technického vzdelávania a vybavenia škôl::


Základná škola Liptovské Revúce, 62 857€
Spojená škola Banská Bystrica, 125 778,42€
SOŠ polytechnická Ružomberok, 125 778,42€

Fond na pomoc rodinám, ktoré sa nachádzajú v ohrozujúcej situácii

január 2022

finančná pomoc udelená na kúpu špeciálneho detskéh kočíka
820€


Projekty podporené vo virtuálnom Live Fundingu v decembri 2021

január 2022

Centrum dobrovoľníctva,  projekt Nikto by nemal byť sám – 1270€

Cieľom projektu je ytvoriť koncept dlhodobého dobrovoľníckeho programu na pomoc osamelým ľuďom z B. Bystrice (napr. seniori a seniorky, hendikepovaní či osamelí rodičia) a zabezpečiť jeho odpilotovanie po dobu min. 6-tich mesiacov v roku 2022.


Nádej deťom,  projekt Detstvo v období Covidu 1820€

Projekt je zameraný na zvýšenie záujmu o starostlivosti o zdravie mamičiek a bábätiek. v rómskej komunite,  príprava na pôrod a sieťovanie relevantných inštitúcii .


Projekty podporené v roku 2021

Grantový program Speak podporuje talenty, 2021

zameraný na podporu mimoškolských vzdelávacích aktivít pre deti:

Dana Boháčiková, 42€
Nádej deťom, o.z., 350€

Návrat, o.z., 350€


V grantovom kole "Sme otvorení" sme podporili,  2021

SOS/Bird Life Slovensko, projekt Seniorská vtáčia záhrada, 750 €

Projektom chceme obohatiť seniorom chvíle strávené v domoch dôchodcov (DD) a domoch sociálnych služieb (DSS) spoločným vyrábaním búdok, pozorovaním a prikrmovaním vtákov. Chceme vytvoriť seniorom možnosť poznať vtáčie druhy cez ich spev a vzhľad, a ukázať ako vtákom pomôcť prežiť u nás zimu.


VIA ABA,o.z., projekt Neviditeľní, 1000€

Cieľom projektu je osvetová kampaň pre širokú aj odbornú verejnosť na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku cez krátke dokumenty o konkrétnych rodinách detí s autizmom. Cieľom série dokumentov je poukázať na životné situácie rodín s autistickými deťmi, poukázať na každodenný boj o budúcnosť ich detí, dať im hlas, zviditeľniť ich život. Krátke dokumentárne filmy z tohto projektu budú použité na vzdelávacie účely, formou premietania a prednášok spojených s diskusiami s odborníkmi.


Centrum komunitného organizovania, Rómsky komunitný deň (s trhom) v Banskej Bystrici, 1000€

Pilotná akcia Rómskeho komunitného dňa spojená s trhom umeleckých, autorských diel, ručne vyrábaných a remeselných výrobkov Rómov a Rómiek, ktorá má priblížiť Rómsku komunitu a majoritu v meste, vybudovať mosty a vzťahy, znížiť rasizmus a predsudky. Pilotnej akcii bude predchádzať intenzívna komunikácia a práca s lídrami a líderkami rómskej komunity v regióne.


Coworking BB, o.z, projekt Podnikavé ženy, 1000€

Cieľom projektu Podnikavé ženy je vytvoriť komplexný vzdelávací program pre ženy, ktorý zahŕňa offline i online vzdelávacie aktivity, podcasty, mastermind i koučing. Vytvorilli sme dva moduly - zameraný na rozvoj osobnosti a podnikanie. Do pilotnej fázy programu plánujeme zapojiť 15 žien z Banskej Bystrice, pretože v danom regióne dlhodobo pôsobíme a rozvíjame naše aktivity. Výstupom vzdelávacieho programu budú ženy pripravené vrátiť sa do kariérneho prostredia sebavedomejšie a ženy pripravené naštartovať svoj nápad. Chceme vytvoriť komunitu žien, účastníčok, lektoriek, mentoriek, inšpiratívnych a úspešných žien, ktoré sa vzájomne budú podporovať.


"Podporené vďaka projektu Banská Bystrica – mesto priateľské k ženám, ktorý je súčasťou programu Civic Europe, inkubátorom pre miestne občianske iniciatívy, organizácie a jednotlivcov v strednej, východnej a južnej Európe realizované spoločnosťami MitOst a Sofia Platform, financované Stiftung Mercator. “


Úsmev ako dar, o.z., projekt Dni plné možností, 500€
Cieľom projektu je začlenenie znevýhodnených osôb do bežného života, pomoc pri nadobudnutí stratenej sebadôvery, pomocou dielničiek, ktoré navštevujú, ale aj psychoterapií, ktoré im vieme ako OZ sprostredkovať.

Creativas made, o.z.,  projekt Inakosť nás spája, 500€
Cieľom projektu je pomôcť mladým z Centra pre deti a rodinu získať vedomosti a životné zručnosti na zaradenie sa do spoločnosti. Prostredníctvom konferencie, ktorá  obsahuje workshopy a burzu neziskoviek a zamestnaní a mladým zreálni predstavy o bývaní, zamestnaní a ich budúcnosti a pomohli im rozšíriť vedomosti o možnostiach, ktoré po odchode majú.


Projekty podporené na podujatí Live Funding 2019

Názov projektu:   Divadelná hudba na doma

Žiadateľ:         Mestské divadlo Divadlo z Pasáže, n.o.

Diváci po zhliadnutí inscenácii Na paši a Pinocchio prejavili záujem o predĺženie si umeleckého zážitku z inscenácií, a to možnosťou pustiť si CD priamo doma, alebo vypočuť si hudbu jednoducho ešte raz. Inscenácia Na paši je vytvorená ako audio kniha, čo znamená, že poslucháčom bude po dodatočných úpravách sprostredkovaný úplne celý príbeh. Inscenácia Pinocchio je popretkávaná množstvom hudby. Tieto skladby bude nosič obsahovať. Cieľom projektu je vydať hmotný a on-line CD nosič z inscenácií Na paši, Pinocchio, ktoré boli vytvorené pre deti. Na paši bude obsahovať celý príbeh, hovorené slovo aj hudbu. Pinocchio bude obsahovať hudbu z inscenácie.

 

Názov projektu:   Hobití domček

Žiadateľ:         Občianske združenie Otvorená škôlka

Cieľom projektu je v rámci workshopov, ktoré budú pre deti aj rodičov, postaviť malý hlinený domček so zelenou strechou, ktorý bude slúžiť deťom na hru, oddych, bude slúžiť tiež ako dielňa a bude otvorený ich fantázii. Chceme takto ukázať deťom ale aj rodičom, že postaviť dom, môže byť zábavné, oddychové, príjemné na dotyk, ale aj v súlade s prírodou a našim vzťahom k nej. Chceme predstaviť krásu prírodného staviteľstva, kde namiesto tehál sa používa slama a namiesto betónu hlina a drevo. 


Projekty podporené v kampani "500 priateľov v akcii" v roku 2019

Názov projektu:  Vtáky, ľudia a sklá

Žiadateľ:     Združenie Slatina, o.z.

Grant:         700€

Zdravé životné prostredie pre ľudí v mestách závisí aj od dobrých podmienok pre život iných organizmov, napr. vtákov. So zvyšujúcou sa popularitou skla, ako stavebného materiálu, sa zvyšuje počet úhynov vtákov po nárazoch do čírych alebo zrkadliacich sa povrchov. Známe nálepky siluet dravcov nie sú vždy účinné a pri budovách, zastávkach či iných sklených plochách aj v meste Zvolen nachádzame často mŕtve vtáky bežných aj menej bežných druhov. Spolu s deťmi a pedagógmi ZŠ vo Zvolene preto zmapujeme autobusové zastávky a prístrešky a urobíme dobrovoľnícke akcie na osadenie správnych druhov nálepiek na nebezpečné zastávky + na min. jednu budovu v majetku mesta Zvolen (centrum mesta - Dom služieb). Pripravíme min. jedno verejné vzdelávacie podujatie a jedno podujatie pre odbornú verejnosť o problematike úhynov vtákov a účinných riešeniach, a budeme publikovať praktické návody, prečo a ako pri ochrane vtákov vo Zvolene pomôcť.

Názov projektu: Zaparkuj!

Žiadateľ:    Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Grant:      670€    

Na kedysi zanedbanej a burinou zarastenej časti nádvoria Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského by sme radi vytvorili príjemný malý oddychový park, kde by mohla školská i široká verejnosť tráviť svoj voľný čas. V rámci projektu by sme chceli vysadiť niekoľko stromov, aby mohli vrhať tieň, vyrobiť drevenú treláž pre popínavé rastliny, zmierniť negatíva blízkych betónových panelov vytvorením lúčneho porastu a doplniť do priestoru okrášľujúce prvky, aby sa v ňom návštevníkom páčilo. Na projekte budú v prvom rade pracovať žiaci Gymnázia, veríme však, že sa do projektu rozhodne zapojiť aj verejnosť. Dokončený priestor plánujeme uviesť slávnostným dňom, ktorého súčasťou bude aj kultúrny program.

Názov projektu: Komunitná záHRAda LIPKA
Žiadateľ:    Neformálna občianska iniciatíva - Komunitná záHRA da LIPKA    
Grant:     700€     

Projekt je zameraný na výsadbu, pestovanie a zber poľnohospodárskych plodín ( ovocie, zelenina, liečivé byliny) , okrasných rastlín, krov a stromov na báze ekologického hospodárstva (bez umelých hnojív a pesticídov). Záujmom projektu je snaha o vytvorenie príjemného priestoru pre stretávanie sa ľudí s podobnými záujmami – tzn. cítenie pre prírodu a návrat k tradičnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi. Zároveň má tiež komunitná záhrada ponúkať priestor širokej verejnosti, a to prihliadajúc na potreby rôznych vekových kategórií.
V rámci projektu chceme rozvíjať svoje aktivity aj poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou. Zrealizovaný projekt poskytne útočisko ľuďom, ktorí nemajú sami možnosť si vypestovať vlastnú zeleninu a ovocie. V tomto smere bude spájať mladšie generácie so staršími, a to vďaka výmene informácií, semienok na výsadbu, no najmä v spoločnej komunikácii. Chceme najmä upozorniť na dôležitosť pôdy, dažďovej vody a zeme samotnej, k čomu chceme prostredníctvom nášho projektu viesť i mladšie ročníky, a teda deti predškolského a školského veku, a tiež mládež. Ísť im príkladom a smerovať ich k ochrane životného prostredia. Už dnes vidíme potenciál, ako sú schopní chytiť sa každej príležitosti pracovať na niečom, čo ich bude napĺňať, baviť a nakoniec ich aj poteší úrodou.
Darujeme zanedbanej a chátrajúcej časti nášho sídliska znovu život a krásu.

Názov projektu:  Čítankovo
Žiadateľ:     Centrum dobrovoľníctva, n.o.
Grant:       700€

Čítankovo je najmladší medzigeneračný dobrovoľnícky program Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je prepojiť dve generácie, ktoré sa vzájomné potrebujú - malé deti v MŠ a seniorov či seniorky. Pomocou jednoduchej aktivity - čítania rozprávok a príbehov, vytvárame priestor na vzájomné a zmysluplné stretávanie sa. Program prináša okrem pozitívneho vzťahu k čítaniu aj možnosť odbúravať stereotypy voči seniorom či ich dobrovoľníckou činnosťou znižovať vplyv izolovanosti vo väčších mestách.

Názov projektu: Cesta vtáčím spevom
Žiadateľ:    Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica    

Grant:     400€
Projekt Cesta vtáčím spevom je zameraný na rozšírenie možností hniezdenia vtáctva v mestskom a sídliskovom prostredí. Hlavným cieľom je vytvoriť sústavu vtáčích búdok so zvukmi vtákov, ich ilustráciami a náučnými textami v areáli ZŠ Moskovská 2 už v existujúcej Triede pod oblohou. Aktuálne problémy životného prostredia ako výrub lesov a miera odlesňovania znižuje možnosti hniezdenia vtáctva, projekt by mal prehĺbiť záujem o prírodu a súčasné otázky životného prostredia nielen u detí a žiakov ale aj ostatných obyvateľov sídliska Fončorda. V spolupráci s SOS BirdLife Slovensko Banská Bystrica - ako odborným garantom projektu, Rotary club - ambasádorom projektu a SOŠ Pod Bánošom - technickým partnerom by sme chceli ponúknuť aktívne tráviť voľný čas na sídlisku Fončorda, rozšíriť ponuku - voľnočasových aktivít a krúžkov SCVČ Relaxáčik, spolupráce s materskými školami ale aj skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a výučbu environmentálnej výchovy s využívaním zážitkových a bádateľským metód a moderných informačno-komunikačných technológií.


Projekt podporený z asignovaných 2%


Žiadateľ:  Centrum NAROVINU,o.z.

Projekt:    Knižnica pre komunitné centrum Ostrov Nádeje, Keňa,   

Suma:      3 218 €

Centrum NAROVINU sa v posledných rokoch venuje hlavne budovaniu komunitného centra Ostrov nádeje v Keni. Cieľom projektu je doplniť knižnicu v komunitnom centre najmä o doplnkovú literatúru k vyučovaniu, a to: rôzne slovníky, encyklopédie a odborná literatúra,  literatúra pre rôzne voľno-časové aktivity a záujmy detí, niektoré z nových učebníc, ktoré sú potrebné na základnej ale najmä strednej škole, ďalej knihy k realizovaným seminárom pre dospelých – sexuálna výchova a plánované rodičovstvo, medziľudské vzťahy, osobný rozvoj a tiež v neposlednom rade chýba literatúra a akékoľvek knihy vo Swahilštine, čo je v Keni druhý národný jazyk.Projekty podporené z darov vyzbieraných v kampani "500 priateľov v akcii" v roku 2018 

Číslo projektu:   3/18

Názov projektu:  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť

Žiadateľ:             Neformálna skupina SOS/ BirdLife  Slovensko       Grant:                700 €


Imro a Katka Kováčovci s dobrovoľníkmi sa do aktivít pre zvyšovanie environmentálneho povedomia a o ochrane vtáctva pustili po podpore projektu naplno, ako to len oni vedia. Realizovali prednášky, workshopy doslova po celom meste, či už v komunitných centrách alebo na školách, osadili búdky pre hniezdenie na Hrone. Ich projekt bude ukončený po prázdninách, ale už teraz môžeme konštatovať, že je úspešný.

Číslo projektu:        5/18

Názov projektu:      Komunitné centrum - BabyEcoFriendly

Žiadateľ:                 CoWorking Banská Bystrica

Grant:                     700 €


Projekt priniesol do novovzniknutého komunitného coworkingového centra v Banskej Bystrici 365.labb unikátne a inšpiratívne aktivity. Popri coworkingu funguje aj detské centrum, ktoré rodičom poskytuje priestor skĺbiť rodičovské povinnosti s podnikaním a prácou. Toto centrum je výnimočné aj tým, že jeho fungovanie je  v súlade so zero- waste štýlom a nastavené tak, aby sa predchádzalo vzniku odpadov a aby sme šetrili naše životné prostredie.


Číslo projektu:      7/18

Názov projektu:     Posvieťme si na nich

Žiadateľ:                Domka - Združenie saleziánskej mládeže,                                            stredisko Banská Bystrica

Grant:                    700 €


Cieľom bolo ponúknuť mladým a širokej verejnosti priestor na aktívne a pravidelné športovanie, čo sa dobudovaním osvetlenia na ihrisku aj podarilo. Na ihrisku pravidelne fungujú hokejbalové tréningy pre mládež, mládežnícka hokejbalová liga. Ďalšou skupinou, ktorá aktívne využíva ihrisko je skupina "veteránov". O nepravidelné využitie ihriska prejavujú záujem rôzne skupiny.


Číslo projektu:      8/18

Názov projektu:    Posúvame sa

Žiadateľ:               OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom                                   BB /OZ SPOSA BB/

Grant:                   700 €


Vďaka projektu sa podarilo dovybaviť novovzniknutý priestor pre deti a rodiny detí s autizmom a realizovať pravidelné aktivity (canisterapia, muzikoterapia, cvičenie, psychoterapia, tvorivé integračné dielne atď.), vďaka ktorým sa darí zlepšovať správanie detí, zvládanie pretlaku, upustenie od rôznych stereotypov, zvládanie nového prostredia, stretnutia s novými ľuďmi, interakcie. Posilnil sa schopnosť sústrediť sa, učiť sa, mať záujem o niečo iné, rozvoj iných komunikačných rámcov. Aktivity pokračujú ďalej.

Číslo projektu:     10/18

Názov projektu:   POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM – OSVETA

Žiadateľ:              Občianske združenie SANARE na podporu                                          duševného zdravia

Grant:                  700 €


Počas projektu zozbierali a spracovali členovia a členky združenia básnickú zbierku s názvom „Žijeme medzi vami." Ňou ukazujú verejnosti, že napriek psychickému ochoreniu nestrácajú ľudskú hodnotu a chcú podnietiť a inšpirovať mnohých buď k tvorivej činnosti alebo zamysleniu sa nad vlastným životom. Zároveň organizovali prednášky o duševnom zdraví pre verejnosť a mladých ľudí.


Číslo projektu:          12/18

Názov projektu:        Jablkobranie 2018

Žiadateľ:                   Podborovský Spolok

Grant:                       696 €

                 

Projekt Jablkobranie 2018 tematicky nadviazal na projekt Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová vo Zvolene a prostredníctvom neho sme zúročili ošetrovanie ovocných stromov vo forme zberu úrody. Aktivizovali sme  dobrovoľníkov hlavne zo sídliska Podborová k zberu úrody z ovocných stromov na verejných priestranstvách a jej spracovanie do suroviny - kvasu, finálneho produktu – muštu.Fotogaléria  podporených a úspešne zrealizovaných projektov


Projekty podporené v roku 2018

Otvorený grantový program

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica,  Posvieťme si na nich,  700,00 €

Podborovský Spolok,  Jablkobranie 2018,  696,00 €

Neformálna skupina SOS/BirdLife Slovensko,  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť,  700,00 €

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /OZ SPOSA BB/,   Posúvame sa,  700,00 €

Občianske združenie SANARE na podporu duševného zdravia, POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM - OSVETA,  700,00 €

CoWorking Banská Bystrica,  Komunitné centrum - BabyEcoFriendly,  700,00 €

Viac o podporených projektoch sa dozviete tu

Projekty podporené v roku 2017

Projekty podporené v rámci podujatia Live Funding´

Prales, o.z. , Hrabeme k sebe – pre dobrý pocit,  701,00 €

Banskobystrický okrášľovací spolok,   Bystrická hodinka, 745,00 €

NOI SOS/Birdlife Slovensko Banská Bystrica,  Vtáčí spev v Banskej Bystrici,  699,00€


Sociálna podpora Program Patrik

7 príspevkov v celkovej sume   380 €


Projekty podporené v roku 2016


Darcom určená podpora

o.z. PONS, Detský letný integračný tábor 2016 – PONS je v pohybe!,   2 145,39 €

z Fondu Rotary Clubu v Banskej Bystrici

Arusha Municipal Community Foundation, Neosolium Prize a zakúpenie školských uniforiem pre najchudobnejšie deti v Lemara Primary School, Arusha, Tanzánia,   1 000 € z Fondu Lukáša a Juraja Mesíkovcov

 

Otvorený grantový program , spolu 3 386 €

Združenie Slatinka, (nielen) Knižnica v Slatinke,   590,00 €

Občianske združenie Škola športu Labrador, Integrované športové krúžky, 700 €

Podborovský Spolok, o.z., Záchrana ovocných stromov na sídlisku Podborová, 696,60 €

Rodinné centrum Hviezdička, Tvorivý monterodič, 699,40 €

EnviroFuture, Enviro oživuje Banskú Bystricu, 700,00 €

 

Sociálna podpora Program Patrik

8 príspevkov v celkovej sume   229,77 €

 

Sociálna podpora z verejnen zbierky číslo 606-2015-012877

1 príspevok v sume   40,00 €

 

Projekty podporené v rámci podujatia Live Funding, spolu 5 070 €

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB, Zbližovanie svetov, 1 827 €

O.z. Otvorená škôlka, svet pred mraveniskom, 2 064 €

Združenie rodičov ZŠ Sitnianska, 1 179 €

Spolu bolo podporených 12 projektov v celkovej sume 11 871,16 €


Projekty podporené v roku 2015


Darcom určená podpora

 Arusha Municipal community Foundation, Arusha, Tanzánia, Neosolium Prize a postavenie efektívnej piecky na strednej škole Sorenyi secondrady school, 1000 €   z Fondu Lukáša a Juraja Mesíkovcov 

 Neformálna skupina Silvia Kmiťová, Obnovenie technického vybavenia detského speváckeho zboru Úsmev, 700 €

Vedecká hračka, Putovná interaktívna výstava „technika – vedecká hračka“, 1 750

Mesto Banská Bystrica, Akadémia BB seniora II, 1 750 €

Centrum dobrovoľníctva, Deti seniorom, seniori deťom,  588 €


Projekty podporené v rámci podujatia Live Funding, spolu 5 650 €

Divadlo z Pasáže, Putovania nie je nikd y dosť, 1 540 €

Nádej deťom, Detský predškolský klub, 2 090 €

Návrat, Roztrhajte nás s citom, 2 020 €


Spolu  bolo podporených 8 projektov v celkovej sume  11 438 €.Projekty podporené v roku 2014


Otvorený grantový program

O.z. Zelená Fončorda, Komunitný deň pre všetky generácie, 350 €

Združenie Slatinka, Podchod nikam, 500 €

Centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľníctvo v komunite Banskej Bystrice a Zvolena, 200 €

Neformálna skupina, Adina Lionte, 8 hodín nadčasu pre dobrú vec, 300 €

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, 500 €

O.z. Nožička, Terapia koníkom, 350 €

Sokoliarska skupina BIATEC, Divočina v srdci mesta, 500 €

EnviroFuture, Envirovzdelávanie, 400 €

Mačky Zvolen, Zdravé ulice, 300 €

Neformálna skupina, Natália Ceglédyová, Športiáda seniorov 2015, 350 €

O.z. Sanare na podporu duševného zdravia, Arteterapia, 250 €

Otvorená škôlka, Poďme spolu na výlet, 300 €

Neformálna skupina, Dávid Lupták, Parkour Meeting Banská Bystrica 2015, 550 €

O.z. za! amfiteáter, Dva podnety pre banskobystrický amfiteáter, 590 €

Spolu bolo podporených 14 projektov v celkovej sume 5 440 €


Priama podpora

Dar pre KN Arusha, školské pomôcky a uniformy pre najchudobnejšie deti, 830 €

Komunitná nadácia Kherson, Ukrajina,  nákup teplého oblečenia a obuvi, 1120 €


Spolu bolo podporených 16 projektov vo výške  7 390 €Podporené projekty v roku 2013


Otvorený grantový program

 Občianske združenie Sanare na podporu duševného zdravia, Udržiavanie duševného zdravia pomocou arteterapie, 700€

 OZ Nožička, Vybudovanie rehabilitačno rekondičného centra pre rodiny detí s viacnásobným postihnutím, 700 €

 Fichmekle, Ako bez predsudkov uvažovať o svete okolo nás, 698 €

 Devilwork racing, Dokončime začaté,  600 €

 MC Mostík - Komunitné centrum zdravia MOSTY n.o., Orientálne tance pre mamičky s malými deťmi, 440,00 €

 Občianska iniciatíva Zvolen-Západ, TOP - Týždeň Občianskej Participácie, 700 €

 Rada primátora mesta Banská Bystrica pre študentov, Maratón športu 2013, 700 €

Po schodoch, o.z., Verejné knižničky zadarmo v Sásovej, 700€

 Centrum dobrovoľníctva, Týždeň dobrovoľníctva, 400 €

 Obyvatelia Triedy SNP, Renovácia priestorov na spoločné trávenie voľnočasových aktivít, 612 €

 KOMPAS - centrum rozvoja, Fončordové MEDOVÉ HODY, 700 €

 EnviroFuture, o.z, Zelený univerzitný park, 700 €

 Spolu 11 projektov v celkovej sume 6 050 €

 

 Projekty podporené z grantového programu YouthBank MaGNeT

 ZADOBE, zAdoBe, 200 €

Edmund team, Obnova Edovho átria, 106€

Eko záhrada, 330 €

Psíčkári, 249 €

Povrazníci, Povraznícke kultúrne leto, 332 €

Kutica Creativa Team, LaB Space, 150 €

Parkouristi, Dobrovoľníci umenia pohybu, 150 €

Koncert za ! amfiteáter 2, 333 €

Mladí mladým – tvorivé dielne, 150 €

S p o l u  9 projektov v celkovej sume 2 000 €

  

Štipendiá udelené z Fondu OPORA

S p o l u   26 štipendií v celkovej sume 920 €

  

Projekty podporené z darcovských fondov a darov priamo určených

 Centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľníctvo seniorov v knižnici. 3 060 € – dar od p. Gazdaricu

 Stretnutie rodičov detí s autizmom a ich blízkych, 1´68 €

 Neformálna skupina Silvia Kmiťová, Leto - rodičia s deťmi, 570 € , Fond P. Benedika a jeho priateľov

 

 Spolu udelená podpora v roku 2013 v celkovej sume   12 768 €