Grantový program

V grantovom kole "Sme otvorení" sme podporili

SOS/Bird Life Slovensko, projekt Seniorská vtáčia záhrada, 750 €

Projektom chceme obohatiť seniorom chvíle strávené v domoch dôchodcov (DD) a domoch sociálnych služieb (DSS) spoločným vyrábaním búdok, pozorovaním a prikrmovaním vtákov. Chceme vytvoriť seniorom možnosť poznať vtáčie druhy cez ich spev a vzhľad, a ukázať ako vtákom pomôcť prežiť u nás zimu.


VIA ABA,o.z., projekt Neviditeľní, 1000€

Cieľom projektu je osvetová kampaň pre širokú aj odbornú verejnosť na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku cez krátke dokumenty o konkrétnych rodinách detí s autizmom. Cieľom série dokumentov je poukázať na životné situácie rodín s autistickými deťmi, poukázať na každodenný boj o budúcnosť ich detí, dať im hlas, zviditeľniť ich život. Krátke dokumentárne filmy z tohto projektu budú použité na vzdelávacie účely, formou premietania a prednášok spojených s diskusiami s odborníkmi.


Centrum komunitného organizovania, Rómsky komunitný deň (s trhom) v Banskej Bystrici, 1000€

Pilotná akcia Rómskeho komunitného dňa spojená s trhom umeleckých, autorských diel, ručne vyrábaných a remeselných výrobkov Rómov a Rómiek, ktorá má priblížiť Rómsku komunitu a majoritu v meste, vybudovať mosty a vzťahy, znížiť rasizmus a predsudky. Pilotnej akcii bude predchádzať intenzívna komunikácia a práca s lídrami a líderkami rómskej komunity v regióne.


Coworking BB, o.z, projekt Podnikavé ženy, 1000€

Cieľom projektu Podnikavé ženy je vytvoriť komplexný vzdelávací program pre ženy, ktorý zahŕňa offline i online vzdelávacie aktivity, podcasty, mastermind i koučing. Vytvorilli sme dva moduly - zameraný na rozvoj osobnosti a podnikanie. Do pilotnej fázy programu plánujeme zapojiť 15 žien z Banskej Bystrice, pretože v danom regióne dlhodobo pôsobíme a rozvíjame naše aktivity. Výstupom vzdelávacieho programu budú ženy pripravené vrátiť sa do kariérneho prostredia sebavedomejšie a ženy pripravené naštartovať svoj nápad. Chceme vytvoriť komunitu žien, účastníčok, lektoriek, mentoriek, inšpiratívnych a úspešných žien, ktoré sa vzájomne budú podporovať.


"Podporené vďaka projektu Banská Bystrica – mesto priateľské k ženám, ktorý je súčasťou programu Civic Europe, inkubátorom pre miestne občianske iniciatívy, organizácie a jednotlivcov v strednej, východnej a južnej Európe realizované spoločnosťami MitOst a Sofia Platform, financované Stiftung Mercator. “


Aktuálna uzávierka grantového programu Sme otvorení

Prostredníctvom grantového programu „Sme Otvorení“  Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie vo  svojom okolí, podpore dobrovoľníctva, spolupráce, vzájomnej pomoci a znižovaniu diskriminácie v okresoch Banská Bystrica  a Zvolen.

Program je zameraný na:

- podporu inklúzie a rozmanitosti v komunitách,

- odstraňovanie stereotypov a predsudkov,

- posilňovanie komunít ohrozených sociálnym vylúčením,

- budovanie medziľudských a susedských vzťahov,

- podporu antidiskriminačných aktivít,

- podporu aktívneho občianstva,

- podporu dobrovoľníctva.

Príklady aktivít projektov:

- mimoškolské vzdelávacie a voľnočasové aktivity,

- komunitné akcie a aktivity,

- informačné kampane (obhajovanie, zvyšovanie povedomia a informovanosti občanov),

- kultúrne, spoločenské podujatia a športové podujatia,

- vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv,

- aktivity zamerané na medzikultúrny dialóg, spoluprácu rôznych generácií a rôznych komunít.

Oprávnení žiadatelia:

 Časový harmonogram programu:

 • vyhlásenie programu:                                   26.05.2021
 • uzávierka prijímania projektov:                     24.06.2021
 • vyhlásenie výsledkov:                                   14.07.2021
 • realizácia projektov:                                      15.07.2021-31.12.2021
 • záverečné správy:                                         17.01.2022              

Podávanie projektových žiadostí:

 • najvyššia žiadaná suma môže byť maximálne 1.000 €,
 • projektové žiadosti musia byť podané prostredníctvom online platformy https://knzm.egrant.sk/, prostredníctvom vytvoreného konta žiadateľa,
 • povinné prílohy:
  • naskenované Potvrdenie o pridelení IČO (ak je žiadateľom organizácia),
  •  naskenovaná Zakladacia listina/ štatút/ nadačná listina (ak je žiadateľom organizácia),
  •  naskenované poverenie štatutárneho zástupcu/ štatutárnej zástupkyne konať v mene žiadateľa (môže byť napríklad uznesenie/poverenie správnej rady, výpis z registra MNO: https://ives.minv.sk/rmno/ a pod.) (ak je žiadateľom organizácia)
  • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov každého člena/ členky žiadateľa (ak je žiadateľom Neformálna občianska skupina).

Podpora projektov:

 • na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať,
 • grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich kôl,
 • žiadateľ môže podať len jeden projekt,
 • nadácia neposkytuje podporu politickým stranám, jednotlivcom a podnikateľským subjektom; na investičné náklady, na stáže, študijné pobyty, výlety, štipendiá; na mzdové a prevádzkové náklady; na stranícke a náboženské účely.

Kritériá hodnotenia projektov

 • obsah projektu je v súlade s podmienkami získania grantu,  jasne opisuje potrebu, ktorú rieši a   pozitívnu zmenu dosiahnutú zrealizovaním projektu,
 • rozpočet projektu je realistický a v súlade s opísanými aktivitami projektu,
 • miera zapojenia dobrovoľníkov,
 • žiadateľ vie preukázať kapacitu úspešne zrealizovať projekt,
 • dôležitým kritériom pri rozhodovaní o podpore projektu je zapojenie cieľovej skupiny do rozhodovania a realizácie aktivít projektu.

Proces schvaľovania projektových žiadostí

 • pracovníčky nadácie posudzujú formálnu stránku žiadostí,
 • grantový poradný výbor posudzuje obsahovú stránku predložených projektov,
 • konečné rozhodnutie o udelení grantov robí správna rada KNZM.

Po schválení

 • žiadateľ podpíše zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov - účel použitia finančných prostriedkov. Termíny v zmluve sú záväzné.
 • po realizácii projektu predloží žiadateľ obsahovú a finančnú správu prostredníctvom online formulára.

Konzultácie svojich projektových nápadov a žiadostí si môžete dohodnúť s pracovníčkami nadácie (posledný deň na konzultácie je 22.06.2021 


Nápady pre Zdravé mesto 2020


Severná všetkým / Susedia zo Severnej / suma: 870 €

Neformálna skupina rodičov Susedia zo Severnej plánuje organizovať pravidelné komunitné aktivity a pikniky a vytvoriť pestrý mix susedov tak, aby si komunita vzájomne pomáhala a podporovala sa.  Obyvatelia si zorganizujú náučné akcie, ktorých cieľom je predstaviť zaujímavosti z histórie Medeného Hámra , za pomoci ornitológov vytvoria informačnú tabuľu a rozšíria tak poznatky o vtáctve na sídlisku, spoločne budú variť slivkový lekvár s využitím lokálnej úrody, budú využívať potok Bystrička na vytvorenie ľadovej plochy počas zimy a zavlažovanie komunitnej záhradky v lete.


Revitalizácia detského ihriska Mičinská / Komunita rodičov Mičinská / suma: 852 €

Rodičom z mestskej časti Uhlisko záleží na tom, aby sa sídlisko rozvíjalo, zveľaďovalo a poskytovalo viac možností pre voľnočasové aktivity. Svojpomocne obnovia zanedbané detské ihrisko. Počas spoločných stretnutí opravia existujúce pieskovisko, vymenia piesok, doplnia bezpečné prekrytie pieskoviska, lavičky a informačné tabuľky, renovácia hojdačky 

Voda a umenie v Záhrade / Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o. /suma: 1 000 €

Kultúrne a komunitné centrum Záhrada ponúka celoročný program pre rôzne cieľové skupiny. V priľahlej záhrade oživia historickú fontánu a vytvoria výrazný vodný prvok vo verejnom priestore, ktorý prispeje k zlepšeniu mikroklímy záhrady v letných mesiacoch. Okrem obnovy funkčnosti fontány je súčasťou projektu aj osadenie umeleckého prvku. Obnova tak splní nielen environmentálnu ale aj umeleckú funkciu.


Vzdelávanie pre budúcnosť / OZ KONEKT Zvolen / suma: 713,90 €

Konekt je informačno – poradenské centrum pre mladých, ktoré svoje aktivity zameriava na kariérne poradenstvo a neformálne vzdelávanie. Sieťuje inštitúcie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi a poskytuje im priestory pre aktivity. Počas trvania projektu sa uskutoční niekoľko prednášok so špičkovými odborníkmi na témy ochrany životného prostredia. Súčasťou budú aj spoločné turistické výlety. 

Tento projekt sa môže realizovať vďaka finančnému daru firmy Nebotra Consulting.


Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica / Spolu to zvládneme/ 1000€
Projekt je zameraný na zlepšenie kvality života matiek a detí z krízového prostredia prostredníctvom posilnenie , poradenstva, rozvoja kognitívnych schopností detí s autizmom , ale aj "zdravých súrodencov", a na  preventívne aktivity v rodinách, kde zatiaľ  krízová situácia nenastala. Aktivity sú zamerané na terapeutickú podporu detí s autizmom v mimoškolskom a prázdninovom čase.
Tento projekt sa môže realizovať vďaka finančnému daru Rotary Clubu Banská Bystrica.
Projekty podporené na podujatí Live Funding 2019

Názov projektu:   Divadelná hudba na doma

Žiadateľ:         Mestské divadlo Divadlo z Pasáže, n.o.

Diváci po zhliadnutí inscenácii Na paši a Pinocchio prejavili záujem o predĺženie si umeleckého zážitku z inscenácií, a to možnosťou pustiť si CD priamo doma, alebo vypočuť si hudbu jednoducho ešte raz. Inscenácia Na paši je vytvorená ako audio kniha, čo znamená, že poslucháčom bude po dodatočných úpravách sprostredkovaný úplne celý príbeh. Inscenácia Pinocchio je popretkávaná množstvom hudby. Tieto skladby bude nosič obsahovať. Cieľom projektu je vydať hmotný a on-line CD nosič z inscenácií Na paši, Pinocchio, ktoré boli vytvorené pre deti. Na paši bude obsahovať celý príbeh, hovorené slovo aj hudbu. Pinocchio bude obsahovať hudbu z inscenácie.

 

Názov projektu:   Hobití domček

Žiadateľ:         Občianske združenie Otvorená škôlka

Cieľom projektu je v rámci workshopov, ktoré budú pre deti aj rodičov, postaviť malý hlinený domček so zelenou strechou, ktorý bude slúžiť deťom na hru, oddych, bude slúžiť tiež ako dielňa a bude otvorený ich fantázii. Chceme takto ukázať deťom ale aj rodičom, že postaviť dom, môže byť zábavné, oddychové, príjemné na dotyk, ale aj v súlade s prírodou a našim vzťahom k nej. Chceme predstaviť krásu prírodného staviteľstva, kde namiesto tehál sa používa slama a namiesto betónu hlina a drevo. 


Projekty podporené v kampani "500 priateľov v akcii" v roku 2019

Názov projektu:  Vtáky, ľudia a sklá

Žiadateľ:     Združenie Slatina, o.z.

Grant:         700€

Zdravé životné prostredie pre ľudí v mestách závisí aj od dobrých podmienok pre život iných organizmov, napr. vtákov. So zvyšujúcou sa popularitou skla, ako stavebného materiálu, sa zvyšuje počet úhynov vtákov po nárazoch do čírych alebo zrkadliacich sa povrchov. Známe nálepky siluet dravcov nie sú vždy účinné a pri budovách, zastávkach či iných sklených plochách aj v meste Zvolen nachádzame často mŕtve vtáky bežných aj menej bežných druhov. Spolu s deťmi a pedagógmi ZŠ vo Zvolene preto zmapujeme autobusové zastávky a prístrešky a urobíme dobrovoľnícke akcie na osadenie správnych druhov nálepiek na nebezpečné zastávky + na min. jednu budovu v majetku mesta Zvolen (centrum mesta - Dom služieb). Pripravíme min. jedno verejné vzdelávacie podujatie a jedno podujatie pre odbornú verejnosť o problematike úhynov vtákov a účinných riešeniach, a budeme publikovať praktické návody, prečo a ako pri ochrane vtákov vo Zvolene pomôcť.

Názov projektu: Zaparkuj!

Žiadateľ:    Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Grant:      670€    

Na kedysi zanedbanej a burinou zarastenej časti nádvoria Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského by sme radi vytvorili príjemný malý oddychový park, kde by mohla školská i široká verejnosť tráviť svoj voľný čas. V rámci projektu by sme chceli vysadiť niekoľko stromov, aby mohli vrhať tieň, vyrobiť drevenú treláž pre popínavé rastliny, zmierniť negatíva blízkych betónových panelov vytvorením lúčneho porastu a doplniť do priestoru okrášľujúce prvky, aby sa v ňom návštevníkom páčilo. Na projekte budú v prvom rade pracovať žiaci Gymnázia, veríme však, že sa do projektu rozhodne zapojiť aj verejnosť. Dokončený priestor plánujeme uviesť slávnostným dňom, ktorého súčasťou bude aj kultúrny program.

Názov projektu: Komunitná záHRAda LIPKA
Žiadateľ:    Neformálna občianska iniciatíva - Komunitná záHRA da LIPKA    
Grant:     700€     

Projekt je zameraný na výsadbu, pestovanie a zber poľnohospodárskych plodín ( ovocie, zelenina, liečivé byliny) , okrasných rastlín, krov a stromov na báze ekologického hospodárstva (bez umelých hnojív a pesticídov). Záujmom projektu je snaha o vytvorenie príjemného priestoru pre stretávanie sa ľudí s podobnými záujmami – tzn. cítenie pre prírodu a návrat k tradičnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi. Zároveň má tiež komunitná záhrada ponúkať priestor širokej verejnosti, a to prihliadajúc na potreby rôznych vekových kategórií.
V rámci projektu chceme rozvíjať svoje aktivity aj poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou. Zrealizovaný projekt poskytne útočisko ľuďom, ktorí nemajú sami možnosť si vypestovať vlastnú zeleninu a ovocie. V tomto smere bude spájať mladšie generácie so staršími, a to vďaka výmene informácií, semienok na výsadbu, no najmä v spoločnej komunikácii. Chceme najmä upozorniť na dôležitosť pôdy, dažďovej vody a zeme samotnej, k čomu chceme prostredníctvom nášho projektu viesť i mladšie ročníky, a teda deti predškolského a školského veku, a tiež mládež. Ísť im príkladom a smerovať ich k ochrane životného prostredia. Už dnes vidíme potenciál, ako sú schopní chytiť sa každej príležitosti pracovať na niečom, čo ich bude napĺňať, baviť a nakoniec ich aj poteší úrodou.
Darujeme zanedbanej a chátrajúcej časti nášho sídliska znovu život a krásu.

Názov projektu:  Čítankovo
Žiadateľ:     Centrum dobrovoľníctva, n.o.
Grant:       700€

Čítankovo je najmladší medzigeneračný dobrovoľnícky program Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je prepojiť dve generácie, ktoré sa vzájomné potrebujú - malé deti v MŠ a seniorov či seniorky. Pomocou jednoduchej aktivity - čítania rozprávok a príbehov, vytvárame priestor na vzájomné a zmysluplné stretávanie sa. Program prináša okrem pozitívneho vzťahu k čítaniu aj možnosť odbúravať stereotypy voči seniorom či ich dobrovoľníckou činnosťou znižovať vplyv izolovanosti vo väčších mestách.

Názov projektu: Cesta vtáčím spevom
Žiadateľ:    Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica    

Grant:     400€
Projekt Cesta vtáčím spevom je zameraný na rozšírenie možností hniezdenia vtáctva v mestskom a sídliskovom prostredí. Hlavným cieľom je vytvoriť sústavu vtáčích búdok so zvukmi vtákov, ich ilustráciami a náučnými textami v areáli ZŠ Moskovská 2 už v existujúcej Triede pod oblohou. Aktuálne problémy životného prostredia ako výrub lesov a miera odlesňovania znižuje možnosti hniezdenia vtáctva, projekt by mal prehĺbiť záujem o prírodu a súčasné otázky životného prostredia nielen u detí a žiakov ale aj ostatných obyvateľov sídliska Fončorda. V spolupráci s SOS BirdLife Slovensko Banská Bystrica - ako odborným garantom projektu, Rotary club - ambasádorom projektu a SOŠ Pod Bánošom - technickým partnerom by sme chceli ponúknuť aktívne tráviť voľný čas na sídlisku Fončorda, rozšíriť ponuku - voľnočasových aktivít a krúžkov SCVČ Relaxáčik, spolupráce s materskými školami ale aj skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a výučbu environmentálnej výchovy s využívaním zážitkových a bádateľským metód a moderných informačno-komunikačných technológií.


Projekt podporený z asignovaných 2%


Žiadateľ:  Centrum NAROVINU,o.z.

Projekt:    Knižnica pre komunitné centrum Ostrov Nádeje, Keňa,   

Suma:      3 218 €

Centrum NAROVINU sa v posledných rokoch venuje hlavne budovaniu komunitného centra Ostrov nádeje v Keni. Cieľom projektu je doplniť knižnicu v komunitnom centre najmä o doplnkovú literatúru k vyučovaniu, a to: rôzne slovníky, encyklopédie a odborná literatúra,  literatúra pre rôzne voľno-časové aktivity a záujmy detí, niektoré z nových učebníc, ktoré sú potrebné na základnej ale najmä strednej škole, ďalej knihy k realizovaným seminárom pre dospelých – sexuálna výchova a plánované rodičovstvo, medziľudské vzťahy, osobný rozvoj a tiež v neposlednom rade chýba literatúra a akékoľvek knihy vo Swahilštine, čo je v Keni druhý národný jazyk.Projekty podporené z darov vyzbieraných v kampani "500 priateľov v akcii" v roku 2018 

Číslo projektu:   3/18

Názov projektu:  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť

Žiadateľ:             Neformálna skupina SOS/ BirdLife  Slovensko       Grant:                700 €


Imro a Katka Kováčovci s dobrovoľníkmi sa do aktivít pre zvyšovanie environmentálneho povedomia a o ochrane vtáctva pustili po podpore projektu naplno, ako to len oni vedia. Realizovali prednášky, workshopy doslova po celom meste, či už v komunitných centrách alebo na školách, osadili búdky pre hniezdenie na Hrone. Ich projekt bude ukončený po prázdninách, ale už teraz môžeme konštatovať, že je úspešný.

Číslo projektu:        5/18

Názov projektu:      Komunitné centrum - BabyEcoFriendly

Žiadateľ:                 CoWorking Banská Bystrica

Grant:                     700 €


Projekt priniesol do novovzniknutého komunitného coworkingového centra v Banskej Bystrici 365.labb unikátne a inšpiratívne aktivity. Popri coworkingu funguje aj detské centrum, ktoré rodičom poskytuje priestor skĺbiť rodičovské povinnosti s podnikaním a prácou. Toto centrum je výnimočné aj tým, že jeho fungovanie je  v súlade so zero- waste štýlom a nastavené tak, aby sa predchádzalo vzniku odpadov a aby sme šetrili naše životné prostredie.


Číslo projektu:      7/18

Názov projektu:     Posvieťme si na nich

Žiadateľ:                Domka - Združenie saleziánskej mládeže,                                            stredisko Banská Bystrica

Grant:                    700 €


Cieľom bolo ponúknuť mladým a širokej verejnosti priestor na aktívne a pravidelné športovanie, čo sa dobudovaním osvetlenia na ihrisku aj podarilo. Na ihrisku pravidelne fungujú hokejbalové tréningy pre mládež, mládežnícka hokejbalová liga. Ďalšou skupinou, ktorá aktívne využíva ihrisko je skupina "veteránov". O nepravidelné využitie ihriska prejavujú záujem rôzne skupiny.


Číslo projektu:      8/18

Názov projektu:    Posúvame sa

Žiadateľ:               OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom                                   BB /OZ SPOSA BB/

Grant:                   700 €


Vďaka projektu sa podarilo dovybaviť novovzniknutý priestor pre deti a rodiny detí s autizmom a realizovať pravidelné aktivity (canisterapia, muzikoterapia, cvičenie, psychoterapia, tvorivé integračné dielne atď.), vďaka ktorým sa darí zlepšovať správanie detí, zvládanie pretlaku, upustenie od rôznych stereotypov, zvládanie nového prostredia, stretnutia s novými ľuďmi, interakcie. Posilnil sa schopnosť sústrediť sa, učiť sa, mať záujem o niečo iné, rozvoj iných komunikačných rámcov. Aktivity pokračujú ďalej.

Číslo projektu:     10/18

Názov projektu:   POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM – OSVETA

Žiadateľ:              Občianske združenie SANARE na podporu                                          duševného zdravia

Grant:                  700 €


Počas projektu zozbierali a spracovali členovia a členky združenia básnickú zbierku s názvom „Žijeme medzi vami." Ňou ukazujú verejnosti, že napriek psychickému ochoreniu nestrácajú ľudskú hodnotu a chcú podnietiť a inšpirovať mnohých buď k tvorivej činnosti alebo zamysleniu sa nad vlastným životom. Zároveň organizovali prednášky o duševnom zdraví pre verejnosť a mladých ľudí.


Číslo projektu:          12/18

Názov projektu:        Jablkobranie 2018

Žiadateľ:                   Podborovský Spolok

Grant:                       696 €

                 

Projekt Jablkobranie 2018 tematicky nadviazal na projekt Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová vo Zvolene a prostredníctvom neho sme zúročili ošetrovanie ovocných stromov vo forme zberu úrody. Aktivizovali sme  dobrovoľníkov hlavne zo sídliska Podborová k zberu úrody z ovocných stromov na verejných priestranstvách a jej spracovanie do suroviny - kvasu, finálneho produktu – muštu.Fotogaléria  podporených a úspešne zrealizovaných projektov


Projekty podporené v roku 2018

Otvorený grantový program

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica,  Posvieťme si na nich,  700,00 €

Podborovský Spolok,  Jablkobranie 2018,  696,00 €

Neformálna skupina SOS/BirdLife Slovensko,  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť,  700,00 €

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /OZ SPOSA BB/,   Posúvame sa,  700,00 €

Občianske združenie SANARE na podporu duševného zdravia, POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM - OSVETA,  700,00 €

CoWorking Banská Bystrica,  Komunitné centrum - BabyEcoFriendly,  700,00 €

Viac o podporených projektoch sa dozviete tu

Projekty podporené v roku 2017

Projekty podporené v rámci podujatia Live Funding´

Prales, o.z. , Hrabeme k sebe – pre dobrý pocit,  701,00 €

Banskobystrický okrášľovací spolok,   Bystrická hodinka, 745,00 €

NOI SOS/Birdlife Slovensko Banská Bystrica,  Vtáčí spev v Banskej Bystrici,  699,00€


Sociálna podpora Program Patrik

7 príspevkov v celkovej sume   380 €


Projekty podporené v roku 2016


Darcom určená podpora

o.z. PONS, Detský letný integračný tábor 2016 – PONS je v pohybe!,   2 145,39 €

z Fondu Rotary Clubu v Banskej Bystrici

Arusha Municipal Community Foundation, Neosolium Prize a zakúpenie školských uniforiem pre najchudobnejšie deti v Lemara Primary School, Arusha, Tanzánia,   1 000 € z Fondu Lukáša a Juraja Mesíkovcov

 

Otvorený grantový program , spolu 3 386 €

Združenie Slatinka, (nielen) Knižnica v Slatinke,   590,00 €

Občianske združenie Škola športu Labrador, Integrované športové krúžky, 700 €

Podborovský Spolok, o.z., Záchrana ovocných stromov na sídlisku Podborová, 696,60 €

Rodinné centrum Hviezdička, Tvorivý monterodič, 699,40 €

EnviroFuture, Enviro oživuje Banskú Bystricu, 700,00 €

 

Sociálna podpora Program Patrik

8 príspevkov v celkovej sume   229,77 €

 

Sociálna podpora z verejnen zbierky číslo 606-2015-012877

1 príspevok v sume   40,00 €

 

Projekty podporené v rámci podujatia Live Funding, spolu 5 070 €

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB, Zbližovanie svetov, 1 827 €

O.z. Otvorená škôlka, svet pred mraveniskom, 2 064 €

Združenie rodičov ZŠ Sitnianska, 1 179 €

Spolu bolo podporených 12 projektov v celkovej sume 11 871,16 €


Projekty podporené v roku 2015


Darcom určená podpora

 Arusha Municipal community Foundation, Arusha, Tanzánia, Neosolium Prize a postavenie efektívnej piecky na strednej škole Sorenyi secondrady school, 1000 €   z Fondu Lukáša a Juraja Mesíkovcov 

 Neformálna skupina Silvia Kmiťová, Obnovenie technického vybavenia detského speváckeho zboru Úsmev, 700 €

Vedecká hračka, Putovná interaktívna výstava „technika – vedecká hračka“, 1 750

Mesto Banská Bystrica, Akadémia BB seniora II, 1 750 €

Centrum dobrovoľníctva, Deti seniorom, seniori deťom,  588 €


Projekty podporené v rámci podujatia Live Funding, spolu 5 650 €

Divadlo z Pasáže, Putovania nie je nikd y dosť, 1 540 €

Nádej deťom, Detský predškolský klub, 2 090 €

Návrat, Roztrhajte nás s citom, 2 020 €


Spolu  bolo podporených 8 projektov v celkovej sume  11 438 €.Projekty podporené v roku 2014


Otvorený grantový program

O.z. Zelená Fončorda, Komunitný deň pre všetky generácie, 350 €

Združenie Slatinka, Podchod nikam, 500 €

Centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľníctvo v komunite Banskej Bystrice a Zvolena, 200 €

Neformálna skupina, Adina Lionte, 8 hodín nadčasu pre dobrú vec, 300 €

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, 500 €

O.z. Nožička, Terapia koníkom, 350 €

Sokoliarska skupina BIATEC, Divočina v srdci mesta, 500 €

EnviroFuture, Envirovzdelávanie, 400 €

Mačky Zvolen, Zdravé ulice, 300 €

Neformálna skupina, Natália Ceglédyová, Športiáda seniorov 2015, 350 €

O.z. Sanare na podporu duševného zdravia, Arteterapia, 250 €

Otvorená škôlka, Poďme spolu na výlet, 300 €

Neformálna skupina, Dávid Lupták, Parkour Meeting Banská Bystrica 2015, 550 €

O.z. za! amfiteáter, Dva podnety pre banskobystrický amfiteáter, 590 €

Spolu bolo podporených 14 projektov v celkovej sume 5 440 €


Priama podpora

Dar pre KN Arusha, školské pomôcky a uniformy pre najchudobnejšie deti, 830 €

Komunitná nadácia Kherson, Ukrajina,  nákup teplého oblečenia a obuvi, 1120 €


Spolu bolo podporených 16 projektov vo výške  7 390 €Podporené projekty v roku 2013


Otvorený grantový program

 Občianske združenie Sanare na podporu duševného zdravia, Udržiavanie duševného zdravia pomocou arteterapie, 700€

 OZ Nožička, Vybudovanie rehabilitačno rekondičného centra pre rodiny detí s viacnásobným postihnutím, 700 €

 Fichmekle, Ako bez predsudkov uvažovať o svete okolo nás, 698 €

 Devilwork racing, Dokončime začaté,  600 €

 MC Mostík - Komunitné centrum zdravia MOSTY n.o., Orientálne tance pre mamičky s malými deťmi, 440,00 €

 Občianska iniciatíva Zvolen-Západ, TOP - Týždeň Občianskej Participácie, 700 €

 Rada primátora mesta Banská Bystrica pre študentov, Maratón športu 2013, 700 €

Po schodoch, o.z., Verejné knižničky zadarmo v Sásovej, 700€

 Centrum dobrovoľníctva, Týždeň dobrovoľníctva, 400 €

 Obyvatelia Triedy SNP, Renovácia priestorov na spoločné trávenie voľnočasových aktivít, 612 €

 KOMPAS - centrum rozvoja, Fončordové MEDOVÉ HODY, 700 €

 EnviroFuture, o.z, Zelený univerzitný park, 700 €

 Spolu 11 projektov v celkovej sume 6 050 €

 

 Projekty podporené z grantového programu YouthBank MaGNeT

 ZADOBE, zAdoBe, 200 €

Edmund team, Obnova Edovho átria, 106€

Eko záhrada, 330 €

Psíčkári, 249 €

Povrazníci, Povraznícke kultúrne leto, 332 €

Kutica Creativa Team, LaB Space, 150 €

Parkouristi, Dobrovoľníci umenia pohybu, 150 €

Koncert za ! amfiteáter 2, 333 €

Mladí mladým – tvorivé dielne, 150 €

S p o l u  9 projektov v celkovej sume 2 000 €

  

Štipendiá udelené z Fondu OPORA

S p o l u   26 štipendií v celkovej sume 920 €

  

Projekty podporené z darcovských fondov a darov priamo určených

 Centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľníctvo seniorov v knižnici. 3 060 € – dar od p. Gazdaricu

 Stretnutie rodičov detí s autizmom a ich blízkych, 1´68 €

 Neformálna skupina Silvia Kmiťová, Leto - rodičia s deťmi, 570 € , Fond P. Benedika a jeho priateľov

 

 Spolu udelená podpora v roku 2013 v celkovej sume   12 768 €