Podpora komunity, n.o.

Poslaním neziskovej organizácie Podpora komunity n.o. je podpora udržateľného rozvoja a rozvoja komunity v regióne Banská Bystrica – Zvolen.

Podpora komunity n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 1. Ochrana, tvorba, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia
 2. Podpora spolupráce medzi subjektami verejného a súkromného sektora
 3. Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 4. Rozvoj a manažment organizácií nezriadených za účelom podnikania
 5. Rozvoj darcovstva a dobrovoľníctva
 6. Ochrana, starostlivosť a zachovanie kultúrneho dedičstva
 7. Poskytovanie služieb pre nezamestnané osoby a osoby zo znevýhodnených skupín
 8. Podpora inklúzie menšinových a znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločenského, pracovného a rodinného života.  

 

Za účelom napĺňania svojho poslania Podpora komunity n.o. poskytuje a vykonáva najmä nasledovné formy všeobecne prospešných služieb:

 1. Organizovanie vzdelávacích podujatí, verejných diskusií, konferencií, prednášok, výstav, študijných pobytov, vzdelávacích kampaní, brigád, propagačných a informačných stretnutí
 2. Vydávanie, distribúcia a predaj informačných a propagačných materiálov, reklamné služby
 3. Poskytovanie konzultácií a poradenstva
 4. Tvorba štúdií, koncepcií, grantových návrhov a poskytovanie informácií vo forme služieb
 5. Poradenstvo pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením za účelom
 • integrovania sa do spoločenského života,

 • prípravy na zamestnanie a získania zamestnania,

 • prevencie a riešenia hmotnej núdze.


Základné informácie:
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Zakladateľ: Komunitná nadácia Zdravé mesto
Riaditeľka: Ing. Ida Adolfová
IČO: 45734763
DIČ: 2023207901
Bankový účet: 4012780516/7500