História

V roku 1991 sa mesto Banská Bystrica prihlásilo k projektu Svetovej zdravotníckej organizácie "Zdravé mestá". Na podporu tohto projektu bola z iniciatívy miestneho Rotary klubu založená v roku 1992 Nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica. Jej cieľom bolo získavať prostriedky na podporu programov a projektov smerujúcich k zlepšovaniu životného prostredia a kvality života v meste.
Hoci ľudia, ktorí za nadáciou stáli robili čo mohli, hlavné bremeno aktivít ostávalo stále na ich pleciach. Nadácia uskutočňovala toľko aktivít, koľko títo nadšenci zvládli a mohla do nich investovať len toľko peňazí, koľko pozháňali. Preto sa, inšpirovaní tradíciou komunitných nadácií v USA, rozhodli zmeniť činnosť nadácie tak, aby mohla lepšie napľňať svoje poslanie, ktorým je posilňovanie sociálneho kapitálu (občianskej angažovanosti vo veciach verejných) a zlepšovanie kvality života v tomto regióne. Základnou myšlienkou tejto zmeny bolo prestať s realizáciou vlastných projektov a ponúknuť pomoc a finančnú podporu organizáciám a občianskym iniciatívam, ktoré majú dobré nápady ako zlepšiť kvalitu života v komunite, ale nemajú prostriedky. Jedným z impulzov prečo sme v roku 1993 začali budovať komunitnú nadáciu v Banskej Bystrici bolo to, že sme narazili na limity, ktoré pred vtedajšiu Nadáciu Zdravé mesto položil práve nízky sociálny kapitál. V lete 1993 sa Nadácia Zdravé mesto pokúsila postaviť rozsiahle detské ihrisko na 25 tisícovom betónovom sídlisku Rudlová-Sásová. Nadácia zabezpečila všetko potrebné k realizácii projektu - analýzu potrieb, projekty, úradné súhlasy, financie, materiál, dobrovoľnkov-staviteľov. Opierala sa však o jednu podmienku - bolo treba, aby rodičia detí, pre ktoré sa ihrisko stavalo, priložili ruku k dielu. Akcia však skončila viac menej fiaskom. Stroskotala na tom, že rodičia detí sa zostali prizerať spoza okien svojich bytov a nepriložili ruku k dielu. Táto bolestná skúsenosť prispela k tomu, že Nadácia Zdravé mesto bola prinútená hľadať iné cesty svojho fungovania a že si jej lídri jasne uvedomili psychologické limity občianskej angažovanosti - inými slovami - sociálneho kapitálu komunity. Šťastnou zhodou okolností sa v tej istej dobe jeden z členov správnej rady nadácie zoznámil s konceptom komunitných nadácií v USA. Po návrate domov o svojich postrehoch informoval členov správnej rady a zrodilo sa rozhodnutie pretransformovať Nadáciu Zdravé mesto Banská Bystrica na komunitnú nadáciu.  Obdobie transformácie trvalo takmer rok a bolo úspešne zavŕšené na jeseň roku 1994, keď mesto Banská Bystrica schválilo svoj vstup do nadácie a finančný dar vo výške 1 milón korún. V novembri 1994 bol schválený nový štatút nadácie, vytvorená správna rada a už v decembri 1994 komunitná nadácia udelila prvé granty.   V marci 1998 rozšírila Komunitná nadácia Zdravé mesto svoju pôsobnosť i na región mesta Zvolen.