Nechceme, aby vám darovanie robilo starosti.  
Komunitná nadácia Zdravé mesto vám pomôže darovať tak,
aby ste z toho mali radosť.

Našim cieľom je hľadať spôsoby, aby darovanie bolo jednoduché,
splnilo zámer darcu
a prinieslo očakávané výsledky.

KNZM umožňuje darovať každému podľa svojich možností. Aj relatívne malé dary sa v komunitnej nadácii spájajú do zmysluplnej sumy a pomáhajú zlepšovať kvalitu života v našich komunitách.

Prečo darovať Komunitnej nadácii Zdravé mesto
 Jednoduchosť
Darovanie cez nadáciu je administratívne veľmi jednoduché a darca je oslobodený od problému nájsť vhodného adresáta pre svoj dar tak, aby dar bol použitý podľa jeho zámeru a záujmu. Túto prácu urobí za neho nadácia. 
Združovanie zdrojov
Aj malé dary majú zmysel! V nadácii sa spájajú s ďalšími darmi, ktoré sú darované na ten istý účel a splnia zámery darcov. 
Zapojenie darcov
Darca sa sám rozhodne, ako veľmi alebo ako málo chce byť zapojený do rozhodovacieho procesu ohľadne výberu podporenej organizácie, projektu, sumy, rozpočtu, monitorovacieho procesu, medializácie a pod.
Profesionalita
Nadácia spolupracuje s dobrovoľníkmi - expertmi v rôznych oblastiach života, s ktorými konzultuje posudzované projekty. 
Prehľadnosť
Hospodárenie nadácie je kontrolované nezávislým audítorom. Všetky príjmy a výdavky nadácie sú zverejnené vo výročnej správe, ktorá je dostupná na web stránke.
Trvácnosť
Dar venovaný na základinu alebo nadačný fond zaistí darovanie navždy. Darované prostriedky sú investované spolu s nadačnou základinou a získané výnosy sa môžu dlhodobo používať na podporu projektov v zmysle pôvodného zámeru darcu.
Flexibilita
Nadácia reaguje na meniace sa potreby v komunite. Prostredníctvom predkladaných žiadostí o podporu, cez spoluprácu s dobrovoľníkmi, s ostatnými neziskovými organizáciami a odbornými inštitúciami má nadácia dostatok informácií o problémoch, potrebách a výzvach v komunite.
Spoľahlivosť
Nadácia je stabilná a seriózna organizácia. Má dobré meno doma i v zahraničí. Je v jej najvyššom záujme pracovať tak, aby si udržala dôveru verejnosti.