Ciele udržateľného rozvoja

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Udržateľný rozvoj sa zameriava na odstraňovanie chudoby, znižovanie nerovností a podporu udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ekosystémami, ako aj na udržateľný, inkluzívny a spravodlivý hospodársky rast. Stručne povedané, udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnej generácie bez ohrozenia schopnosti budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby.

Na dosiahnutie udržateľného rozvoja je nevyhnutné zosúladiť tri základné prvky: hospodársky rast, sociálne začlenenie a ochranu životného prostredia. Tie sú navzájom prepojené a všetky zároveň nevyhnutné pre kvalitu života jednotlivcov a spoločností.

Svetoví lídri sa k tomuto smerovaniu zaviazali na historickom samite OSN, kde v roku 2015 prijali Ciele udržateľného rozvoja.

zdroj: https://unis.unvienna.org/unis/sk/topics/sustainable_development_goals.htm