Grantový program


Grantová výzva   Nápady pre Zdravé mesto

Východiskom grantovej výzvy Nápady pre Zdravé mesto sú princípy hnutia Zdravé mestá definované Svetovou zdravotníckou organizáciou /WHO/.

Na ich základe bola v roku 1994 vytvorená aj Komunitná nadácia Zdravé mesto.

Podľa definície WHO Zdravé mesto je také, ktoré neustále vytvára a zlepšuje svoje fyzické a sociálne prostredie a rozširuje komunitné zdroje, ktoré ľuďom umožňujú vzájomne sa podporovať pri plnení všetkých životných funkcií a pri rozvíjaní ich maximálneho potenciálu. 

Je to mesto, ktoré podporuje kvalitu života v týchto oblastiach:

- zdravé a čisté životné prostredie

- stabilný a udržateľný ekosystém

- silné a vzájomne sa podporujúce komunity

- účasť verejnosti na rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú ich života

- podpora vzdelávania

- poznania histórie a zachovávanie kultúrneho dedičstva

- umenie a voľnočasové aktivity

- zdravý životný štýl.

Prostredníctvom grantovej výzvy chceme podporiť aktivity a projekty, ktoré rôznymi spôsobmi prispievajú k tvorbe a rozvoju zdravého mesta a komunity, v ktorej žijeme a pôsobíme.

Vyzývame vás preto k predloženiu stručného projektového zámeru, nápadu, ktorý by ste chceli realizovať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na   knzm.egrant.sk

Všetky predložené zámery posúdi nezávislá grantová komisia a tých žiadateľov, ktorých zámery odporučí, vyzveme na vypracovanie projektu a podporíme ich realizáciu.

Podmienky grantového programu

O poskytnutie grantu môže žiadať

• registrované organizácie - občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

• neformálna skupina občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Podmienky získania grantu

 • Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v horeuvedených oblastiach,
 • projekt musí prispievať k rozvoju "zdravého mesta" tak, ako je definované vyššie v texte výzvy,
 • riadne vyplnený formulár žiadosti v elektronickej forme a požadované prílohy je potrebné zaslať  do dátumu uzávierky 5.6.2020, 23:59,
 • najvyššia žiadaná suma môže byť do 1000 €,
 • na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať,
 • grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich kôl,
 • žiadateľ môže podať len jeden projekt,
 • Povinné prílohy k žiadosti o podporu projektu
 • Zakladacia listina/ štatút/ nadačná listina (ak je žiadateľom organizácia) alebo výpis z príslušného registra

Hlavné kritériá hodnotenia projektov

 • obsah projektu je v súlade s podmienkami získania grantu,  jasne opisuje potrebu, ktorú rieši a  aká pozitívna zmena sa dosiahne zrealizovaním projektu
 • rozpočet projektu je realistický a v súlade s opísanými aktivitami projektu

 Termíny:

Vyhlásenie grantovej výzvy: 21.5.2020

Uzávierka projektových návrhov: 5. jún 2020, 23:59

Zverejnenie výsledkov: 12.6.2020 na e-mailové adresy žiadateľov

Možné obdobie realizácie projektov: august 2020 – júl 2021

Proces schvaľovania grantov

• pracovníčky nadácie posudzujú formálnu stránku žiadostí

• grantová komisia posudzuje obsahovú stránku predložených projektových zámerov

• žiadatelia vybraných projektových zámerov budú požiadaní o detailnejšie vypracovanie projektu

 Nadácia neposkytuje granty

• politickým stranám, jednotlivcom a podnikateľským subjektom

• na investičné náklady

• na stáže, študijné pobyty, výlety, štipendiá

• na mzdové a prevádzkové náklady

•  na stranícke a náboženské účely

 Konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky 048/415 60 59 alebo e-mailom knzm@knzm.sk. 


Projekty podporené na podujatí Live Funding 2019

Názov projektu:   Divadelná hudba na doma

Žiadateľ:         Mestské divadlo Divadlo z Pasáže, n.o.

Diváci po zhliadnutí inscenácii Na paši a Pinocchio prejavili záujem o predĺženie si umeleckého zážitku z inscenácií, a to možnosťou pustiť si CD priamo doma, alebo vypočuť si hudbu jednoducho ešte raz. Inscenácia Na paši je vytvorená ako audio kniha, čo znamená, že poslucháčom bude po dodatočných úpravách sprostredkovaný úplne celý príbeh. Inscenácia Pinocchio je popretkávaná množstvom hudby. Tieto skladby bude nosič obsahovať. Cieľom projektu je vydať hmotný a on-line CD nosič z inscenácií Na paši, Pinocchio, ktoré boli vytvorené pre deti. Na paši bude obsahovať celý príbeh, hovorené slovo aj hudbu. Pinocchio bude obsahovať hudbu z inscenácie.

 

Názov projektu:   Hobití domček

Žiadateľ:         Občianske združenie Otvorená škôlka

Cieľom projektu je v rámci workshopov, ktoré budú pre deti aj rodičov, postaviť malý hlinený domček so zelenou strechou, ktorý bude slúžiť deťom na hru, oddych, bude slúžiť tiež ako dielňa a bude otvorený ich fantázii. Chceme takto ukázať deťom ale aj rodičom, že postaviť dom, môže byť zábavné, oddychové, príjemné na dotyk, ale aj v súlade s prírodou a našim vzťahom k nej. Chceme predstaviť krásu prírodného staviteľstva, kde namiesto tehál sa používa slama a namiesto betónu hlina a drevo. 


Projekty podporené v kampani "500 priateľov v akcii" v roku 2019

Názov projektu:  Vtáky, ľudia a sklá

Žiadateľ:     Združenie Slatina, o.z.

Grant:         700€

Zdravé životné prostredie pre ľudí v mestách závisí aj od dobrých podmienok pre život iných organizmov, napr. vtákov. So zvyšujúcou sa popularitou skla, ako stavebného materiálu, sa zvyšuje počet úhynov vtákov po nárazoch do čírych alebo zrkadliacich sa povrchov. Známe nálepky siluet dravcov nie sú vždy účinné a pri budovách, zastávkach či iných sklených plochách aj v meste Zvolen nachádzame často mŕtve vtáky bežných aj menej bežných druhov. Spolu s deťmi a pedagógmi ZŠ vo Zvolene preto zmapujeme autobusové zastávky a prístrešky a urobíme dobrovoľnícke akcie na osadenie správnych druhov nálepiek na nebezpečné zastávky + na min. jednu budovu v majetku mesta Zvolen (centrum mesta - Dom služieb). Pripravíme min. jedno verejné vzdelávacie podujatie a jedno podujatie pre odbornú verejnosť o problematike úhynov vtákov a účinných riešeniach, a budeme publikovať praktické návody, prečo a ako pri ochrane vtákov vo Zvolene pomôcť.

Názov projektu: Zaparkuj!

Žiadateľ:    Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Grant:      670€    

Na kedysi zanedbanej a burinou zarastenej časti nádvoria Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského by sme radi vytvorili príjemný malý oddychový park, kde by mohla školská i široká verejnosť tráviť svoj voľný čas. V rámci projektu by sme chceli vysadiť niekoľko stromov, aby mohli vrhať tieň, vyrobiť drevenú treláž pre popínavé rastliny, zmierniť negatíva blízkych betónových panelov vytvorením lúčneho porastu a doplniť do priestoru okrášľujúce prvky, aby sa v ňom návštevníkom páčilo. Na projekte budú v prvom rade pracovať žiaci Gymnázia, veríme však, že sa do projektu rozhodne zapojiť aj verejnosť. Dokončený priestor plánujeme uviesť slávnostným dňom, ktorého súčasťou bude aj kultúrny program.

Názov projektu: Komunitná záHRAda LIPKA
Žiadateľ:    Neformálna občianska iniciatíva - Komunitná záHRA da LIPKA    
Grant:     700€     

Projekt je zameraný na výsadbu, pestovanie a zber poľnohospodárskych plodín ( ovocie, zelenina, liečivé byliny) , okrasných rastlín, krov a stromov na báze ekologického hospodárstva (bez umelých hnojív a pesticídov). Záujmom projektu je snaha o vytvorenie príjemného priestoru pre stretávanie sa ľudí s podobnými záujmami – tzn. cítenie pre prírodu a návrat k tradičnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi. Zároveň má tiež komunitná záhrada ponúkať priestor širokej verejnosti, a to prihliadajúc na potreby rôznych vekových kategórií.
V rámci projektu chceme rozvíjať svoje aktivity aj poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou. Zrealizovaný projekt poskytne útočisko ľuďom, ktorí nemajú sami možnosť si vypestovať vlastnú zeleninu a ovocie. V tomto smere bude spájať mladšie generácie so staršími, a to vďaka výmene informácií, semienok na výsadbu, no najmä v spoločnej komunikácii. Chceme najmä upozorniť na dôležitosť pôdy, dažďovej vody a zeme samotnej, k čomu chceme prostredníctvom nášho projektu viesť i mladšie ročníky, a teda deti predškolského a školského veku, a tiež mládež. Ísť im príkladom a smerovať ich k ochrane životného prostredia. Už dnes vidíme potenciál, ako sú schopní chytiť sa každej príležitosti pracovať na niečom, čo ich bude napĺňať, baviť a nakoniec ich aj poteší úrodou.
Darujeme zanedbanej a chátrajúcej časti nášho sídliska znovu život a krásu.

Názov projektu:  Čítankovo
Žiadateľ:     Centrum dobrovoľníctva, n.o.
Grant:       700€

Čítankovo je najmladší medzigeneračný dobrovoľnícky program Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je prepojiť dve generácie, ktoré sa vzájomné potrebujú - malé deti v MŠ a seniorov či seniorky. Pomocou jednoduchej aktivity - čítania rozprávok a príbehov, vytvárame priestor na vzájomné a zmysluplné stretávanie sa. Program prináša okrem pozitívneho vzťahu k čítaniu aj možnosť odbúravať stereotypy voči seniorom či ich dobrovoľníckou činnosťou znižovať vplyv izolovanosti vo väčších mestách.

Názov projektu: Cesta vtáčím spevom
Žiadateľ:    Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica    

Grant:     400€
Projekt Cesta vtáčím spevom je zameraný na rozšírenie možností hniezdenia vtáctva v mestskom a sídliskovom prostredí. Hlavným cieľom je vytvoriť sústavu vtáčích búdok so zvukmi vtákov, ich ilustráciami a náučnými textami v areáli ZŠ Moskovská 2 už v existujúcej Triede pod oblohou. Aktuálne problémy životného prostredia ako výrub lesov a miera odlesňovania znižuje možnosti hniezdenia vtáctva, projekt by mal prehĺbiť záujem o prírodu a súčasné otázky životného prostredia nielen u detí a žiakov ale aj ostatných obyvateľov sídliska Fončorda. V spolupráci s SOS BirdLife Slovensko Banská Bystrica - ako odborným garantom projektu, Rotary club - ambasádorom projektu a SOŠ Pod Bánošom - technickým partnerom by sme chceli ponúknuť aktívne tráviť voľný čas na sídlisku Fončorda, rozšíriť ponuku - voľnočasových aktivít a krúžkov SCVČ Relaxáčik, spolupráce s materskými školami ale aj skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a výučbu environmentálnej výchovy s využívaním zážitkových a bádateľským metód a moderných informačno-komunikačných technológií.


Projekt podporený z asignovaných 2%


Žiadateľ:  Centrum NAROVINU,o.z.

Projekt:    Knižnica pre komunitné centrum Ostrov Nádeje, Keňa,   

Suma:      3 218 €

Centrum NAROVINU sa v posledných rokoch venuje hlavne budovaniu komunitného centra Ostrov nádeje v Keni. Cieľom projektu je doplniť knižnicu v komunitnom centre najmä o doplnkovú literatúru k vyučovaniu, a to: rôzne slovníky, encyklopédie a odborná literatúra,  literatúra pre rôzne voľno-časové aktivity a záujmy detí, niektoré z nových učebníc, ktoré sú potrebné na základnej ale najmä strednej škole, ďalej knihy k realizovaným seminárom pre dospelých – sexuálna výchova a plánované rodičovstvo, medziľudské vzťahy, osobný rozvoj a tiež v neposlednom rade chýba literatúra a akékoľvek knihy vo Swahilštine, čo je v Keni druhý národný jazyk.



Projekty podporené z darov vyzbieraných v kampani "500 priateľov v akcii" v roku 2018 

Číslo projektu:   3/18

Názov projektu:  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť

Žiadateľ:             Neformálna skupina SOS/ BirdLife  Slovensko       Grant:                700 €


Imro a Katka Kováčovci s dobrovoľníkmi sa do aktivít pre zvyšovanie environmentálneho povedomia a o ochrane vtáctva pustili po podpore projektu naplno, ako to len oni vedia. Realizovali prednášky, workshopy doslova po celom meste, či už v komunitných centrách alebo na školách, osadili búdky pre hniezdenie na Hrone. Ich projekt bude ukončený po prázdninách, ale už teraz môžeme konštatovať, že je úspešný.

Číslo projektu:        5/18

Názov projektu:      Komunitné centrum - BabyEcoFriendly

Žiadateľ:                 CoWorking Banská Bystrica

Grant:                     700 €


Projekt priniesol do novovzniknutého komunitného coworkingového centra v Banskej Bystrici 365.labb unikátne a inšpiratívne aktivity. Popri coworkingu funguje aj detské centrum, ktoré rodičom poskytuje priestor skĺbiť rodičovské povinnosti s podnikaním a prácou. Toto centrum je výnimočné aj tým, že jeho fungovanie je  v súlade so zero- waste štýlom a nastavené tak, aby sa predchádzalo vzniku odpadov a aby sme šetrili naše životné prostredie.


Číslo projektu:      7/18

Názov projektu:     Posvieťme si na nich

Žiadateľ:                Domka - Združenie saleziánskej mládeže,                                            stredisko Banská Bystrica

Grant:                    700 €


Cieľom bolo ponúknuť mladým a širokej verejnosti priestor na aktívne a pravidelné športovanie, čo sa dobudovaním osvetlenia na ihrisku aj podarilo. Na ihrisku pravidelne fungujú hokejbalové tréningy pre mládež, mládežnícka hokejbalová liga. Ďalšou skupinou, ktorá aktívne využíva ihrisko je skupina "veteránov". O nepravidelné využitie ihriska prejavujú záujem rôzne skupiny.


Číslo projektu:      8/18

Názov projektu:    Posúvame sa

Žiadateľ:               OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom                                   BB /OZ SPOSA BB/

Grant:                   700 €


Vďaka projektu sa podarilo dovybaviť novovzniknutý priestor pre deti a rodiny detí s autizmom a realizovať pravidelné aktivity (canisterapia, muzikoterapia, cvičenie, psychoterapia, tvorivé integračné dielne atď.), vďaka ktorým sa darí zlepšovať správanie detí, zvládanie pretlaku, upustenie od rôznych stereotypov, zvládanie nového prostredia, stretnutia s novými ľuďmi, interakcie. Posilnil sa schopnosť sústrediť sa, učiť sa, mať záujem o niečo iné, rozvoj iných komunikačných rámcov. Aktivity pokračujú ďalej.

Číslo projektu:     10/18

Názov projektu:   POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM – OSVETA

Žiadateľ:              Občianske združenie SANARE na podporu                                          duševného zdravia

Grant:                  700 €


Počas projektu zozbierali a spracovali členovia a členky združenia básnickú zbierku s názvom „Žijeme medzi vami." Ňou ukazujú verejnosti, že napriek psychickému ochoreniu nestrácajú ľudskú hodnotu a chcú podnietiť a inšpirovať mnohých buď k tvorivej činnosti alebo zamysleniu sa nad vlastným životom. Zároveň organizovali prednášky o duševnom zdraví pre verejnosť a mladých ľudí.


Číslo projektu:          12/18

Názov projektu:        Jablkobranie 2018

Žiadateľ:                   Podborovský Spolok

Grant:                       696 €

                 

Projekt Jablkobranie 2018 tematicky nadviazal na projekt Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová vo Zvolene a prostredníctvom neho sme zúročili ošetrovanie ovocných stromov vo forme zberu úrody. Aktivizovali sme  dobrovoľníkov hlavne zo sídliska Podborová k zberu úrody z ovocných stromov na verejných priestranstvách a jej spracovanie do suroviny - kvasu, finálneho produktu – muštu.



Fotogaléria  podporených a úspešne zrealizovaných projektov


Projekty podporené v roku 2018

Otvorený grantový program

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica,  Posvieťme si na nich,  700,00 €

Podborovský Spolok,  Jablkobranie 2018,  696,00 €

Neformálna skupina SOS/BirdLife Slovensko,  3V=Voda-Vtáky-Verejnosť,  700,00 €

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /OZ SPOSA BB/,   Posúvame sa,  700,00 €

Občianske združenie SANARE na podporu duševného zdravia, POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM - OSVETA,  700,00 €

CoWorking Banská Bystrica,  Komunitné centrum - BabyEcoFriendly,  700,00 €

Viac o podporených projektoch sa dozviete tu

Projekty podporené v roku 2017

Projekty podporené v rámci podujatia Live Funding´

Prales, o.z. , Hrabeme k sebe – pre dobrý pocit,  701,00 €

Banskobystrický okrášľovací spolok,   Bystrická hodinka, 745,00 €

NOI SOS/Birdlife Slovensko Banská Bystrica,  Vtáčí spev v Banskej Bystrici,  699,00€


Sociálna podpora Program Patrik

7 príspevkov v celkovej sume   380 €


Projekty podporené v roku 2016


Darcom určená podpora

o.z. PONS, Detský letný integračný tábor 2016 – PONS je v pohybe!,   2 145,39 €

z Fondu Rotary Clubu v Banskej Bystrici

Arusha Municipal Community Foundation, Neosolium Prize a zakúpenie školských uniforiem pre najchudobnejšie deti v Lemara Primary School, Arusha, Tanzánia,   1 000 € z Fondu Lukáša a Juraja Mesíkovcov

 

Otvorený grantový program , spolu 3 386 €

Združenie Slatinka, (nielen) Knižnica v Slatinke,   590,00 €

Občianske združenie Škola športu Labrador, Integrované športové krúžky, 700 €

Podborovský Spolok, o.z., Záchrana ovocných stromov na sídlisku Podborová, 696,60 €

Rodinné centrum Hviezdička, Tvorivý monterodič, 699,40 €

EnviroFuture, Enviro oživuje Banskú Bystricu, 700,00 €

 

Sociálna podpora Program Patrik

8 príspevkov v celkovej sume   229,77 €

 

Sociálna podpora z verejnen zbierky číslo 606-2015-012877

1 príspevok v sume   40,00 €

 

Projekty podporené v rámci podujatia Live Funding, spolu 5 070 €

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB, Zbližovanie svetov, 1 827 €

O.z. Otvorená škôlka, svet pred mraveniskom, 2 064 €

Združenie rodičov ZŠ Sitnianska, 1 179 €

Spolu bolo podporených 12 projektov v celkovej sume 11 871,16 €


Projekty podporené v roku 2015


Darcom určená podpora

 Arusha Municipal community Foundation, Arusha, Tanzánia, Neosolium Prize a postavenie efektívnej piecky na strednej škole Sorenyi secondrady school, 1000 €   z Fondu Lukáša a Juraja Mesíkovcov 

 Neformálna skupina Silvia Kmiťová, Obnovenie technického vybavenia detského speváckeho zboru Úsmev, 700 €

Vedecká hračka, Putovná interaktívna výstava „technika – vedecká hračka“, 1 750

Mesto Banská Bystrica, Akadémia BB seniora II, 1 750 €

Centrum dobrovoľníctva, Deti seniorom, seniori deťom,  588 €


Projekty podporené v rámci podujatia Live Funding, spolu 5 650 €

Divadlo z Pasáže, Putovania nie je nikd y dosť, 1 540 €

Nádej deťom, Detský predškolský klub, 2 090 €

Návrat, Roztrhajte nás s citom, 2 020 €


Spolu  bolo podporených 8 projektov v celkovej sume  11 438 €.



Projekty podporené v roku 2014


Otvorený grantový program

O.z. Zelená Fončorda, Komunitný deň pre všetky generácie, 350 €

Združenie Slatinka, Podchod nikam, 500 €

Centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľníctvo v komunite Banskej Bystrice a Zvolena, 200 €

Neformálna skupina, Adina Lionte, 8 hodín nadčasu pre dobrú vec, 300 €

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, 500 €

O.z. Nožička, Terapia koníkom, 350 €

Sokoliarska skupina BIATEC, Divočina v srdci mesta, 500 €

EnviroFuture, Envirovzdelávanie, 400 €

Mačky Zvolen, Zdravé ulice, 300 €

Neformálna skupina, Natália Ceglédyová, Športiáda seniorov 2015, 350 €

O.z. Sanare na podporu duševného zdravia, Arteterapia, 250 €

Otvorená škôlka, Poďme spolu na výlet, 300 €

Neformálna skupina, Dávid Lupták, Parkour Meeting Banská Bystrica 2015, 550 €

O.z. za! amfiteáter, Dva podnety pre banskobystrický amfiteáter, 590 €

Spolu bolo podporených 14 projektov v celkovej sume 5 440 €


Priama podpora

Dar pre KN Arusha, školské pomôcky a uniformy pre najchudobnejšie deti, 830 €

Komunitná nadácia Kherson, Ukrajina,  nákup teplého oblečenia a obuvi, 1120 €


Spolu bolo podporených 16 projektov vo výške  7 390 €



Podporené projekty v roku 2013


Otvorený grantový program

 Občianske združenie Sanare na podporu duševného zdravia, Udržiavanie duševného zdravia pomocou arteterapie, 700€

 OZ Nožička, Vybudovanie rehabilitačno rekondičného centra pre rodiny detí s viacnásobným postihnutím, 700 €

 Fichmekle, Ako bez predsudkov uvažovať o svete okolo nás, 698 €

 Devilwork racing, Dokončime začaté,  600 €

 MC Mostík - Komunitné centrum zdravia MOSTY n.o., Orientálne tance pre mamičky s malými deťmi, 440,00 €

 Občianska iniciatíva Zvolen-Západ, TOP - Týždeň Občianskej Participácie, 700 €

 Rada primátora mesta Banská Bystrica pre študentov, Maratón športu 2013, 700 €

Po schodoch, o.z., Verejné knižničky zadarmo v Sásovej, 700€

 Centrum dobrovoľníctva, Týždeň dobrovoľníctva, 400 €

 Obyvatelia Triedy SNP, Renovácia priestorov na spoločné trávenie voľnočasových aktivít, 612 €

 KOMPAS - centrum rozvoja, Fončordové MEDOVÉ HODY, 700 €

 EnviroFuture, o.z, Zelený univerzitný park, 700 €

 Spolu 11 projektov v celkovej sume 6 050 €

 

 Projekty podporené z grantového programu YouthBank MaGNeT

 ZADOBE, zAdoBe, 200 €

Edmund team, Obnova Edovho átria, 106€

Eko záhrada, 330 €

Psíčkári, 249 €

Povrazníci, Povraznícke kultúrne leto, 332 €

Kutica Creativa Team, LaB Space, 150 €

Parkouristi, Dobrovoľníci umenia pohybu, 150 €

Koncert za ! amfiteáter 2, 333 €

Mladí mladým – tvorivé dielne, 150 €

S p o l u  9 projektov v celkovej sume 2 000 €

  

Štipendiá udelené z Fondu OPORA

S p o l u   26 štipendií v celkovej sume 920 €

  

Projekty podporené z darcovských fondov a darov priamo určených

 Centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľníctvo seniorov v knižnici. 3 060 € – dar od p. Gazdaricu

 Stretnutie rodičov detí s autizmom a ich blízkych, 1´68 €

 Neformálna skupina Silvia Kmiťová, Leto - rodičia s deťmi, 570 € , Fond P. Benedika a jeho priateľov

 

 Spolu udelená podpora v roku 2013 v celkovej sume   12 768 €