Aktuálna uzávierka Otvoreného grantového programu

Žiadosť o podporu projektu sa podáva prostredníctvom knzm.egrant.sk

Prostredníctvom grantového programu  Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k  budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Sliač a ich okolitých obciach. 

O poskytnutie grantu môžu žiadať

• registrované organizácie - občianske združenienadácianezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

• neformálna skupina občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Podmienky získania grantu

· Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v oblastiach:

1. podpora zdravia a zdravého životného štýlu

2. zlepšovanie prostredia (tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana životného prostredia)

3. podpora mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti a mládež

4. budovanie medziľudských a susedských vzťahov, podpora aktívneho občianstva

 

• podanie riadne vyplneného formuláru žiadosti v elektronickej forme a požadovaných príloh do dátumu uzávierky 20.11.2014.

• najvyššia žiadaná suma je 700 €

• na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať

• grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich kôl

 

• žiadateľ môže podať len jednej projekt

 

Hlavné kritériá hodnotenia projektov

·obsah projektu je v súlade s podmienkami získania grantu

·miera zapojenia dobrovoľníkov

·žiadateľ vie preukázať kapacitu úspešne zrealizovať projekt

 

Termíny:

Vyhlásenie grantového kola:  30. október 2014

Konzultácie: do 19.novembra  2014 do 16:00

Uzávierka príjmania žiadostí:  20. november 2014

Zverejnenie výsledkov:  5.decembra 2014  na web stránke www.knzm.sk

Doba realizácie projektov:  december 2014  – august  2015

 

Proces schvaľovania grantov

• pracovníci nadácie posudzujú formálnu stránku žiadostí

• grantový poradný výbor posudzuje obsahovú stránku predložených projektov

• konečné rozhodnutie o udelení grantov robí správna rada KNZM

 

Po schválení

• žiadateľ podpíše zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov - účel použitia finančných prostriedkov a termíny v zmluve sú záväzné!

• na základe zmluvy predloží žiadateľ správu o realizácii projektu s povinnými prílohami podľa pokynov v zmluve

 

Nadácia neposkytuje granty

• politickým stranám, jednotlivcom a podnikateľským subjektom

• na investičné náklady

• na stáže, študijné pobyty, výlety, štipendiá

• na mzdové a prevádzkové náklady

•  na stranícke a náboženské účely