Politika konfliktu záujmov

1) Členovia Správnej rady KNZM, im blízke osoby ako aj organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

2) Členovia poradných výborov podprogramov KNZM a im blízke osoby ako aj organizácie v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant z príslušného podprogramu.
Tieto osoby nie sú vylúčené zo žiadosti o grant z iného podprogramu.

3) Členovia Správnej rady KNZM, členovia poradných výborov, zamestnanci a iní trvalí pracovníci Nadácie nesmú mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov a to v žiadnej fáze projektu.

4) Zamestnanci a iní trvalí pracovníci KNZM, členovia Správnej rady, členovia poradných výborov a im blízke osoby, ktorí sú dobrovoľnými členmi inej MVO alebo členmi správnych orgánov inej MVO a zároveň nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených z programu KNZM pre tieto organizácie sa nenachádzajú v konflikte záujmov v prípade, že tieto MVO sa uchádzajú o grant v Nadácii, sú však povinní o tejto skutočnosti informovať príslušné rozhodovacie fórum a na rozhodovaní sa v tomto prípade nepodieľajú.

Táto politika bola prijatá Správnou radou KNZM vo februári roku 2000.

Poznámky:
Pod pojmom blízka osoba sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.
Pod pojmom "pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah" sa rozumie vzťah založený pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti (vo všetkých prípadoch sa má na mysli trvalý vzťah).
Pod pojmom "dodávatelia služieb" na základe zmluvy sa rozumie výkon činnosti na základe mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod. Podobne ako v predchádzajúcom bode sa ma na mysli trvalý vzťah.