Čo je nadačný fond

Nadačný fond je výhodným prostriedkom pre tých darcov, ktorí
  • uvažujú o svojich filantropických aktivitách v dlhodobej perspektíve
  • majú jasnú predstavu o tom, akú konkrétnu oblasť, typ aktivít chcú podporovať s cieľom dlhodobej pozitívnej zmeny
  • chcú, aby hodnoty, ktoré sú pre nich dôležité boli podporované dlhodobo
  • chcú zviditeľniť meno rodiny, osoby, inštitúcie, na ktorej im záleží
Podľa Zákona o nadáciách, Z.z. 34/2002 § 13  nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou.
Nadačný fond nemá právnu subjektivitu.
 
V zmluve o vytvorení nadačného fondu medzi darcom a nadáciou sa dohodnú podmienky na získavanie peňažných prostriedkov,  ich poskytovaniena vopred dohodnutý verejnoprospešný účel.  Zmluva ďalej musí obsahovať
a) označenie zmluvných strán
b) názov nadačného fondu
c) účel, na aký sa nadačný fond vytvára
d) doba, na akú sa nadačný fond vytvára
e) odmenu nadácie, ak bola dohodnutá
f) podmienky použitia nadačného fondu
g) podmienky, za akých sa rozdelia prostriedky nadačného fondu v prípade, ak je účel nadačného fondu viazaný na vyzbieranie konkrétnej sumy a ak k jej vyzbieraniu nedôjde alebo ak účel , na ktorý sa nadačný fond vytvoril, zanikol
h) náležitosti záverečnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas.
 
Výhody založenia nadačného fondu
  • zriadenie nadačného fondu je administratívne veľmi jednoduché
  • darca sa sám rozhoduje, nakoľko chce byť aktívny a osobne zainteresovaný v procese použitia prostriedkov z fondu
  • v nadačnom fonde sa môžu združovať prostriedky od viacerých darcov
  • dar možno pravidelne opakovať bez ďalších zložitých administratívnych úkonov
  • darca určí názov fondu, účel a spôsob rozhodovania o použití prostriedkov fondu
  • prostriedky nadačného fondu sú zo zákona chránené pred likvidáciou a nemôžu sa stať predmetom ručenia ani pohľadávok zo strany tretích osôb
Prehľad nadačných fondov založených v Komunitnej nadácii Zdravé mesto
Fond na pamiatku Milton, Carrie a Dale Daugherty
Fond Lukáša a Juraja Mesíkovcov
Fond pre deti v núdzi
Fond Rotary klubu Banská Bystrica
Fond na vybudovanie medzinárodnej knižnice
Fond Rekonštrukcia a udržiavanie židovského cintorína vo Zvolene      
Fond Pavla Benedika a jeho priateľov
Fond Ženy v ohrození
Fond Petra Antalica a kolektívu Amslico AIG Life Agentúra Banská Bystrica
Fond na podporu domáceho potenciálu
Fond Kalokagatia
Fond Zuzany a Shawn Landres
Fond Tamka
Fond pre ľudí so zdravotným postihnutím
Fond rodiny Hirt
Fond Klubu darcov
Fond Richarda Mesíka
Fond Klub darcov
Fond BBA
Fond na podporu detí v Arushi, Tanzánia
Fond Opora
 

Pozná ho každý Šanghajčan a čo my Bystričania?

 

Ladislav E. Hudec, slovenský architekt narodený v Banskej Bystrici, ktorý pôsobil aj v Maďarsku, sa rozhodol oženiť a usadiť v Číne, kde postavil viac ako 65 budov. Jeho Park Hotel v štýle Art Deco je na všetkých mapách Šanghaja zakreslený ako absolútny stred mesta. Stal sa ikonou, o architektovi Park Hotela sa učia čínske deti v škole. Jeho meno pozná každý Šanghajčan.

Ladislav Hudec pred pár rokmi bol na Slovensku skoro celkom neznámy. Dnes môžeme byť hrdí na jeho rozsiahle dielo, hrdí, že pochádza z Banskej Bystrice a v Banskej Bystrici na evanjelickom cintoríne je aj pochovaný na základe svojho výslovného priania.

Ďalšie informácie: Pozná ho každý Šanghajčan a čo my Bystričania?

Štipendijný fond Opora

Komunitná nadácia Zdravé mesto založila Fond Opora na podporu detí z rodín, ktoré sa dostali do zložitej životnej situácie, napr. v dôsledku straty zamestnania rodičov, dlhodobej choroby v rodine a pod. Z fondu môžu deti získať príspevok na školské i mimoškolské aktivity, ako sú príspevky na krúžky, štúdium na umeleckej škole, nákup školských pomôcok, účasť na plaveckom  alebo lyžiarskom výcviku, atď. Prvé kolo príjmania žiadostí o podporu bude otvorené v septembri 2012.

Fond Opora je zároveň príležitosťou pre tých, ktorí môžu pomôcť, aby preukázali solidaritu a stali sa oporou tým, ktorí teraz našu pomoc potrebujú. Každý, aj relatívne malý dar je dôležitý.  Ak sa rozhodnete prispieť , svoj dar  môžete poslať na účet nadácie ČSOB 4008444691/7500, SLSP 0302943100/0900, Tatrabanka 2626098141/1100 alebo priniesť priamo do sídla nadácie.

Ďakujeme.