Priebežná správa o verejnej zbierke

Okresný úrad Zvolen

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie SNP 35/48

96108 Zvolen

 

V Banskej Bystrici, 28.5.2016

Vec: Predbežná správa zbierky číslo 606-2015-012877

Organizátor zbierky: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Registračné číslo verejnej zbierky: 606-2015-012877

Názov mesta, kde sa zbierka vykonala: Zvolen

     a)    Prehľad vykonávania zbierky

Verejná zbierka prebehla v období od 18.11.2015 do 28.2.2015 zbieraním peňažných prostriedkov do dvoch označených stacionárnych pokladničiek umiestnených v Kafé Džezva (Tehelná 4, Zvolen)  a Komunitnom centre OKO (Nám. Mládeže 17, Zvolen). Dňa 8.3.2016 boli pokladničky otvorené, následne vyhotovené zápisnice a hotovosť vo výške 47,76€ bola dňa 9.3.2016 vložená na osobitný účet zbierky číslo 302020293/7500 vedený v ČSOB, a.s.

b)    Hrubý výnoszbierky bol 47,76€ (slovom štyridsaťsedemeur 76/100) získaný zbieraním dostacionárnych pokladničiek.

     c)    Kópie bankových výpisov k účtu zbierky číslo 302020293/7500 prílohou tejto správy.