2. projekt - "Predškolský klub"

  • Pondelok, 19 Október 2015 09:03

Nádej Deťomprojektom – "Predškolský klub"

 http://www.nadejdetom.sk/

súčasnosti nemajú deti na Cementárenskej cesteNa Hrbe priestor pre zmysluplné trávenie voľného času. Hrajú sa pred domami, kde nie je dostatok podnetov pre zdravý vývin dieťaťa alebo sa potulujú po okolí, a to dokonca aj deti predškolského veku. Väčšina týchto detí nenavštevuje predškolské zariadenie a to z rôznych dôvodov: nedostatočná kapacita najbližšej materskej školymieste ich bydliska, nedostatok financií na cestovnéiné poplatky za škôlku. V danom domácom prostredí však deti málo stimulované vonkajšími podnetmi, nemajú sa kde a s čím hrať, mnohénich nemajú žiadne pomôcky na kreslenie, knihy ani hračky. Našim cieľom nie je toto materiálne zabezpečenie darovať, ale vytvoriťpripraviť im 4 x týždenne také prostredie, v ktorom uspokoja prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa.

Očakávanou zmenou programu je aktívnejší prístup rodičov ku vzdelávaniu svojich detí, aby im záležalo na tom, ako sa ich deti vyvíjajú a aby im vytvorili na to vhodné prostredie. U detí bude zmena viditeľná v ich verbálnom prejave, na úrovni vedomostnej a motorickej, budú pripravené na nástup na povinnú školskú dochádzku.

Vzdelávacie a výchovné aktivity pre deti predškolského veku sa budú realizovať priamo v rómskej komunite 4 x týždenne v dome jednej z mamičiek, pričom 1 x v týždni sa aktivít zúčastnia aj mamičky detí. Minimálne 2 x mesačne sa budú vzdelávať v priestoroch Komunitného centra Nádej deťom. Aktivity budú zamerané na rozvoj kognitívnych, jazykových a grafomotorických schopností detí a v neposlednej miere na rozvoj sociálnych zručností (cestovanie MHD, pobyt na ihriskách v mestských častiach spolu s deťmi z majority) a slušného správania (vedieť dodržať pravidlá, správať sa k sebe s úctou a empatiou, poprosiť, poďakovať). Pri vzdelávaní vychádzame z princípov Montessori pedagogiky, využívame metódy a pomôcky, ktoré vyvinula práve pri práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.