500 priateľov pre Zdravé mesto

Milé priateľky, milí priatelia!  


Nájde sa nás 500?

Práve v tomto období je mimoriadne dôležitá spolupatričnosť, solidarita a súdržné komunity. Ukážme, že takou sme.


Ak 500 darcov prispeje sumou 7 €, vyzbierame 3 500 € a podporíme
4 skvelé NÁPADY PRE ZDRAVÉ MESTO


Každý dar je dôležitý, spolu s ďalšími darmi vytvára zmysluplnú sumu, ktorú môžeme rozdeliť na podporu zaujímavých a užitočných projektov.

Informácie o nich nájdete nižšie.


Nápady pre Zdravé mesto

Severná všetkým / Susedia zo Severnej / Žiadaná suma: 870 €

Neformálna skupina rodičov Susedia zo Severnej vznikla s cieľom pozitívne meniť blízke okolie a vytvoriť širšiu komunitu v rámci sídliska.

Cieľom projektu je organizovať pravidelné komunitné aktivity a pikniky a vytvoriť pestrý mix susedov tak, aby si komunita vzájomne pomáhala a podporovala sa.  Obyvatelia si zorganizujú náučné akcie, ktorých cieľom je predstaviť zaujímavosti z histórie Medeného Hámra , za pomoci ornitológov vytvoria informačnú tabuľu a rozšíria tak poznatky o vtáctve na sídlisku, spoločne budú variť slivkový lekvár s využitím lokálnej úrody, budú využívať potok Bystrička na vytvorenie ľadovej plochy počas zimy a zavlažovanie komunitnej záhradky v lete.


 

Revitalizácia detského ihriska Mičinská / Komunita rodičov Mičinská / Žiadaná suma: 852 €

Rodičom z mestskej časti Uhlisko záleží na tom, aby sa sídlisko rozvíjalo, zveľaďovalo a poskytovalo viac možností pre voľnočasové aktivity.

Cieľom projektu je svojpomocne zrevitalizovať a obnoviť zanedbané detské ihrisko. Počas spoločných stretnutí opravia existujúce pieskovisko, vymenia piesok, doplnia bezpečné prekrytie pieskoviska, lavičky a informačné tabuľky, renovácia hojdačky.


 

Voda a umenie v Záhrade / Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o. /Žiadaná suma: 1 000 €

Kultúrne a komunitné centrum Záhrada ponúka celoročný program pre rôzne cieľové skupiny. Vlastné podujatia, vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre mladých ľudí a širokú verejnosť v interiéroch aj priľahlej záhrade.

Cieľom projektu je oživiť historickú fontánu a vytvoriť výrazný vodný prvok vo verejnom priestore, ktorý prispeje k zlepšeniu mikroklímy záhrady v letných mesiacoch. Okrem obnovy funkčnosti fontány je súčasťou projektu aj osadenie umeleckého prvku. Obnova tak splní nielen environmentálnu ale aj umeleckú funkciu.

 

Vzdelávanie pre budúcnosť / OZ KONEKT Zvolen / Žiadaná suma: 713,90 €

Konekt je informačno – poradenské centrum pre mladých, ktoré svoje aktivity zameriava na kariérne poradenstvo a neformálne vzdelávanie. Sieťuje inštitúcie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi a poskytuje im priestory pre aktivity.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o problematike klimatickej zmeny a o problémoch životného prostredia, ktoré treba riešiť. Mladí ľudia sa tak stanú nositeľmi myšlienok, ktoré budú uplatňovať vo svojom živote.  Počas trvania projektu sa uskutoční niekoľko prednášok so špičkovými odborníkmi na témy ochrany životného prostredia. Súčasťou budú aj spoločné turistické výlety.
Nájde sa 500 priateľov, ktorí sa vzdajú 7 kávičiek ?

Hľadáme 500 ľudí, ktorí majú radi Banskú Bystricu, Zvolen a okolitý región a ktorí sú ochotní vzdať sa napr. 

7 kávičiek alebo 7 pív a ušetrenú sumu darujú Komunitnej nadácii Zdravé mesto.


500 priateľov = 5 000 € = 7 miestnych projektov


Sme presvedčení, že silné miestne komunity môžu pomôcť vyriešiť mnohé problémy, ktorým v súčasnosti čelíme. Je mnoho vecí, ktoré si ľudia vedia vyriešiť, zorganizovať, opraviť, či vybudovať sami, častokrát potrebujú len minimálnu podporu. Komunitná nadácia Zdravé mesto takúto podporu poskytuje a pre mnohých je prvou príležitosťou k úspešnému zrealizovaniu ich nápadov.

 

Tak, ako máme svoju obľúbenú šálku z ktorej nám káva chutí najlepšie, máme aj obľúbené témy, ktorým sa venujeme. Zapojením sa do kampane "500 priateľov v akcii" máte príležitosť vychutnať si tú svoju šálku kávy -  pomôcť zrealizovať projekt, ktorý je vám blízky.

Darcovia, ktorí venujú min. 25 € sa spolupodieľajú na výbere projektov, ktoré získajú podporu.  Ak sa chcete s nami porozprávať osobne, radi sa stretneme, náš telefón 048 4156059.

Darovať môžete on line alebo:

ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
​Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141
VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951
Do poznámky uveďte: 500 priateľov
VS: 1994
KS: 0558
alebo osobne u nás v nadácii.
Ďakujeme.

Projekty podporené z darov vyzbieraných v kampani "500 priateľov v akcii" v roku 2018

Číslo projektu:    3/18

Názov projektu:   3V=Voda-Vtáky-Verejnosť

Žiadateľ:              Neformálna skupina SOS/ BirdLife  Slovensko         Grant:                 700 €


Imro a Katka Kováčovci s dobrovoľníkmi sa do aktivít pre zvyšovanie environmentálneho povedomia a o ochrane vtáctva pustili po podpore projektu naplno, ako to len oni vedia. Realizovali prednášky, workshopy doslova po celom meste, či už v komunitných centrách alebo na školách, osadili búdky pre hniezdenie na Hrone. Ich projekt bude ukončený po prázdninách, ale už teraz môžeme konštatovať, že je úspešný.


Číslo projektu:         5/18

Názov projektu:       Komunitné centrum - BabyEcoFriendly

Žiadateľ:                  CoWorking Banská Bystrica

Grant:                      700 € 


Projekt priniesol do novovzniknutého komunitného coworkingového centra v Banskej Bystrici 365.labb unikátne a inšpiratívne aktivity. Popri coworkingu funguje aj detské centrum, ktoré rodičom poskytuje priestor skĺbiť rodičovské povinnosti s podnikaním a prácou. Toto centrum je výnimočné aj tým, že jeho fungovanie je  v súlade so zero- waste štýlom a nastavené tak, aby sa predchádzalo vzniku odpadov a aby sme šetrili naše životné prostredie.

 


Číslo projektu:       7/18

Názov projektu:      Posvieťme si na nich

Žiadateľ:                 Domka - Združenie saleziánskej mládeže,                                             stredisko Banská Bystrica

Grant:                     700 €


Cieľom bolo ponúknuť mladým a širokej verejnosti priestor na aktívne a pravidelné športovanie, čo sa dobudovaním osvetlenia na ihrisku aj podarilo. Na ihrisku pravidelne fungujú hokejbalové tréningy pre mládež, mládežnícka hokejbalová liga. Ďalšou skupinou, ktorá aktívne využíva ihrisko je skupina "veteránov". O nepravidelné využitie ihriska prejavujú záujem rôzne skupiny.


Číslo projektu:       8/18

Názov projektu:     Posúvame sa

Žiadateľ:                OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom                                    BB /OZ SPOSA BB/

Grant:                    700 € 


Vďaka projektu sa podarilo dovybaviť novovzniknutý priestor pre deti a rodiny detí s autizmom a realizovať pravidelné aktivity (canisterapia, muzikoterapia, cvičenie, psychoterapia, tvorivé integračné dielne atď.), vďaka ktorým sa darí zlepšovať správanie detí, zvládanie pretlaku, upustenie od rôznych stereotypov, zvládanie nového prostredia, stretnutia s novými ľuďmi, interakcie. Posilnil sa schopnosť sústrediť sa, učiť sa, mať záujem o niečo iné, rozvoj iných komunikačných rámcov. Aktivity pokračujú ďalej.


Číslo projektu:      10/18

Názov projektu:    POROZUMENIE DUŠEVNE CHORÝM – OSVETA

Žiadateľ:               Občianske združenie SANARE na podporu                                           duševného zdravia

Grant:                   700 €


Počas projektu zozbierali a spracovali členovia a členky združenia básnickú zbierku s názvom „Žijeme medzi vami." Ňou ukazujú verejnosti, že napriek psychickému ochoreniu nestrácajú ľudskú hodnotu a chcú podnietiť a inšpirovať mnohých buď k tvorivej činnosti alebo zamysleniu sa nad vlastným životom. Zároveň organizovali prednášky o duševnom zdraví pre verejnosť a mladých ľudí.


Číslo projektu:           12/18

Názov projektu:         Jablkobranie 2018

Žiadateľ:                    Podborovský Spolok

Grant:                        696 €

                  

Projekt Jablkobranie 2018 tematicky nadviazal na projekt Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová vo Zvolene a prostredníctvom neho sme zúročili ošetrovanie ovocných stromov vo forme zberu úrody. Aktivizovali sme  dobrovoľníkov hlavne zo sídliska Podborová k zberu úrody z ovocných stromov na verejných priestranstvách a jej spracovanie do suroviny - kvasu, finálneho produktu – muštu.

Priatelia v akcii v roku 2018