Júlová Polievka pomoci

Od decembra 2018 organizujeme jedenkrát v mesiaci Polievku pomoci.

Pozývame ľudí, aby sa vzdali svojho obeda a prišli k nám na dobrú polievku. Sumu, ktorú by zaplatili za svoj zvyčajný obed venujú rodine, ktorá je v núdzi. Túto rodinu vyberáme s pomocou občianskych združení, ktoré dlhodobo pracuje s rodinami v ohrození alebo v ťažkej životnej situácii. Príbeh konkrétnej rodiny sa návštevníci dozvedia priamo na obede.

Nápadom zorganizovať Polievku pomoci sme sa inšpirovali od združenia Náš Bardejov, ktoré ju úspešne realizuje každý mesiac už viac ako rok.

Projekt realizujeme v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela.

Priestor a polievku bezplatne poskytuje Reštaurácia Červený rak.

Tešíme sa na príjemné stretnutia pri dobrej polievke a prejav solidarity 

a štedrosti.Aktuálna uzávierka grantového programu

31.júla 2019

Podmienky grantového programu

Prostredníctvom grantového programu  Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k  budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica  a Zvolen.

O poskytnutie grantu môže žiadať:

-   registrované organizácie - občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

-   neformálna skupina občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen


Podmienky získania grantu

 • Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v oblastiach:

1. podpora zdravia a zdravého životného štýlu,

2. zlepšovanie verejného prostredia (tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana životného prostredia),

3. podpora mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít,

4. budovanie medziľudských a susedských vzťahov, podpora aktívneho občianstva,

5. kultúra.

 • riadne vyplnený formulár žiadosti v elektronickej forme a požadované prílohy je potrebné zaslať  do dátumu uzávierky 31.7.2019,
 • žiadosť o podporu projektu musí byť odkonzultovaná s pracovníčkami nadácie najneskôr do 30.07.2019 do 16:00,
 • najvyššia žiadaná suma môže byť do  700 €,
 • na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať,
 • grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich kôl,
 • žiadateľ môže podať len jeden projekt,
 • Povinné prílohy k žiadosti o podporu projektu:
  • Potvrdenie o pridelení IČO (ak je žiadateľom organizácia)
  • Zakladacia listina/ štatút/ nadačná listina (ak je žiadateľom organizácia)
  • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov členov skupiny (ak je žiadateľom Neformálna občianska skupina).

Hlavné kritériá hodnotenia projektov

·   obsah projektu je v súlade s podmienkami získania grantu,  jasne opisuje potrebu, ktorú rieši a  aká pozitívna zmena sa dosiahne zrealizovaním projektu

.   rozpočet projektu je realistický a v súlade s opísanými aktivitami projektu

·   miera zapojenia dobrovoľníkov

·   žiadateľ vie preukázať kapacitu úspešne zrealizovať projekt


Termíny:

Vyhlásenie grantového kola:  17. jún 2019

Konzultácie: do 30.júla 2019 do 16:00

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júl 2019

Zverejnenie výsledkov: 3.september 2019 na web stránke www.knzm.sk a na mailové adresy žiadateľov

Doba realizácie projektov: september 2019 – august 2020


Proces schvaľovania grantov

• pracovníčky nadácie posudzujú formálnu stránku žiadostí

• grantový poradný výbor posudzuje obsahovú stránku predložených projektov

• konečné rozhodnutie o udelení grantov robí správna rada KNZM

 

Po schválení

• žiadateľ podpíše zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov - účel použitia finančných prostriedkov. Termíny v zmluve sú záväzné.

• na základe zmluvy predloží žiadateľ správu o realizácii projektu s povinnými prílohami podľa pokynov v zmluve

 

Nadácia neposkytuje granty

• politickým stranám, jednotlivcom a podnikateľským subjektom

• na investičné náklady

• na stáže, študijné pobyty, výlety, štipendiá

• na mzdové a prevádzkové náklady

•  na stranícke a náboženské účely

Konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky na 048/ 4156059, mailom  knzm@knzm.sk alebo osobne v sídle KNZM , Komenského 21, Banská Bystrica

Zásady ochrany a spracúvania osobných údajovTakto vyzerala prvá Polievka pomoci v Banskej Bystrici v decembri 2018.


Ahoj Slovensko RTVS sa venuje téme komunitných nadácií

Rozprávame o komunitných nadáciách v RTVS.  Záznam si môžete pozrieť nižšie.

Darcovstvo môže byť príjemné a zábavné

Tretí ročník podujatia Live Funding sa konal 25.10.2017 v hoteli Lux.  32 ľudí darovalo spoločne sumu 2381 € na 3 verejnoprospešné projekty 

Prales, o.z.,  projekt Hrabeme k sebe – pre dobrý pocit,  Banskobystrický okrášľovací spolok, projekt Bystrická hodinka a  SOS/Birdlife Slovensko, Banská Bystrica, projekt Vtáčí spev v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým darcom, dobrovoľníkom a hosťom za vytvorenie príjemnej atmosféry a dary, ktoré umožnia realizáciu zaujímavých projektov v Banskej Bystrici